Gmina Liszki
- to lubię!

Małopolska -> Powiat Krakowski

Dzisiaj 25 lipca

Załatw sprawę urzędową

 • Urząd Stanu Cywilnego

  Urząd Stanu Cywilnego w Liszkach

  Siedziba: Urząd Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 2, parter, pok. 2

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek 8.00 - 17.00
  od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30
  piątek 7.30 - 14.30

  Godziny przyjmowania stron:
  poniedziałek 8.00 - 16.45
  od wtorku do czwartku 7.30 – 15.15
  piątek 7.30 - 14.15

  Kontakt:
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Katarzyna Strojny tel. bezpośredni 12/257 65 37
  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Joanna Krupa tel. bezpośredni 12/257 65 66

  Zakres działania

  Druki do pobrania

  Zobacz więcej
 • Rolnictwo i Ochrona Środowiska

  Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  32-060 Liszki, ul. Mały Rynek 2
  pok. 101, 102, 103 - budynek główny Urzędu Gminy Liszki (wejście od drogi wojewódzkiej)
  tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 545, 546
  tel. bezpośredni 12 25 76 545, 12 25 76 546, 12 25 76 570
  Ekodoradca 
  tel. 12 25 76 571 – pok. 103 (wejście od drogi wojewódzkiej)
  tel. 12 25 76 549 – pok. 14 (wejście główne do Urzędu Gminy Liszki)


  Kierownik referatu  - mgr inż. Iwona Smaga


  Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania Urzędu Gminy Liszki z zakresu:
  zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, bezdomnych zwierząt, utrzymania porządku i czystości, zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu, ochrony przed powodzią, zmian stanu wody, nadzoru nad lasami gminnymi, gospodarki łowieckiej, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, nadzoru nad pracą ukaranych i skazanych, wydawanie opinii geologicznych, zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Godziny pracy:
  Poniedziałek 8:00 - 17:00
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

   

  Gospodarowanie odpadami
   Kliknij!

  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
  Kliknij!

   Ochrona powietrza
  Kliknij!

  Ochrona Wód
  Kliknij!

  Zwrot podatku akcyzowego
  Kliknij!

  Zobacz więcej
 • Geodezja

  Geodezja

  Kontakt:
  poniedziałek 8.00 - 17.00
  od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
  piątek 7.30 - 14.30
  ul. Mały Rynek 18, pok. nr. 3
  tel. bezpośredni 12/2576557
  tel.12/ 280 62 34, 12/280 62 41 wew. 557
   
  Sprawy:
  - podziały nieruchomości (działek)
  - rozgraniczenia nieruchomości
  - akty własności ziemi
  - numeracja porządkowa budynków
  - sprzedaż działek gminnych
  - służebności gruntowe

  DRUKI DO POBRANIA:

   
  Zobacz więcej
 • Inwestycje i Infrastruktura

  Referat Inwestycji i Infrastruktury
  kierownik Referatu - mgr inż. Janusz Fajto

  Kontakt:
  poniedziałek 8.00 - 17.00
  od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
  piątek 7.30 - 14.30
  ul. Mały Rynek 2, pok. nr. 4, 16
  tel. 12 280 62 34 wew. 534, 543,
  tel. bezpośredni do referatu: 12 257 65 34, 12 257 65 43

  Referat Inwestycji i Infrastruktury realizuje zadania z zakresu projektowania i wykonywania inwestycji, modernizacji i remontów dróg i obiektów gminnych: obiektów budowlanych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, dróg i mostów.

  Uzgadnia i wydaje zgody na wjazdy na drogi gminne. Uzgadnia przejścia sieciami: wod-kan, gazowymi, teletechnicznymi, elektrycznymi przez działki gminne. Obsługuje zadania związane z transportem publicznym.

  Zobacz więcej
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Program "Rodzina 500 plus" w Gminie Liszki

   

  GOPS Liszki

  32-060 Liszki, ul. Św. Jana Kantego 5
  Kierownik
  Izabela Macałka: tel. 12 256 33 08
  Pracownicy Socjalni  tel. / fax 12 256 33 08
  E-mail:  gops@liszki.pl

  Godziny pracy:   poniedziałek           8.00-17.00
                              wtorek -czwartek.  7.30-15.30
                              piątek                     7.30-14.30

  Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia wychowawcze  " 500 +"  tel. 503 146 262 lub  (12) 256 10 63

  Godziny przyjęć: Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia wychowawcze  "500+"

  poniedziałek - od 8.00 do 17.00,
  wtorek i środa - od 8.00 do 14.00,
  czwartek - dzień wewnętrzny (stron nie przyjmujemy),
  piątek - od 8.00 do 14.00.

  POMOC SPOŁECZNA

              Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

  • ubóstwo
  • sieroctwo
  • bezdomność
  • bezrobocie
  • niepełnosprawność
  • długotrwała lub ciężka choroba
  • przemoc w rodzinie
  • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
  • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
  • alkoholizm lub narkomania
  • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
  • klęska żywiołowa lub ekologiczna

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach udziela pomocy w formie:

  PIENIĘŻNEJ:

  - zasiłków stałych
  - zasiłków celowych (w tym specjalnych)
  - zasiłków okresowych
  - i innych przewidzianych ustawą

  NIEPIENIĘŻNEJ:

  - praca socjalna
  - składki na ubezpiecznie zdrowotne
  - sprawienie pogrzebu
  - interwencja kryzysowa oraz poradnictwo
  - dożywianie dzieci w szkołach
  - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  - pobyt w domu pomocy społecznej
  - asystent rodziny
  - i innych przewidzianych ustawą

  Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

  KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY:

  Podstawowym obowiązującym kryterium do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej jest spełnienie przesłanki art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 204 r. (tekst jednolity Dz. U z 2015r., poz. 163 ze zmianami). Powołany artykuł mówi o kryteriach dochodowych, które wynoszą odpowiednio:

  od 01.10.2015r.

  - na osobę samotnie gospodarującą -  634 zł
  - na osobę gospodarującą w rodzinie - 514 zł

  - kryterium na osobę w rodzinie w wys. 150% do uzyskania świadczenia niepieniężnego w postaci dożywiania dziecka w szkole - 771 zł
  - dochód z gospodarstwa rolnego o pow. powyżej 1 h przeliczeniowych - 288 zł

                                                                                                               KARTA DUŻEJ RODZINY

  Rodzice, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

   Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu.

  Karta przewiduje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze mają  możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

  Wykaz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

  Od dnia 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także rodzicowi lub małżonkowi rodzica, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Natomiast prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia następujące wymagania: 1) wiek do 18. roku życia, 2) wiek do ukończenia 25. roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 3) bez ograniczeń wiekowych – gdy dzieci legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Wzory wniosków o przyznanie Kart oraz załączników dostępne są w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liszkach pok. 7 lub na stronie poniżej . W razie pytań, informacji można uzyskać pod nr tel 12 256 33 08 w. 27. Ponadto informacje na temat Kart dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

  Ponadto informujemy, iż członkowie rodzin wielodzietnych (rodzice lub pełnoletnie dzieci), które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (tradycyjnej) przed 31.12.2017 r., mogą ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny także w formie elektronicznej – jeśli złożą wniosek o przyznanie Kart w tej dodatkowej formie do dnia najpóźniej w dniu 31.12.2019 r., nie zostanie pobrana opłata (aktualnie wynosząca 9,21 zł za jedną Kartę)

  Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

  Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

  Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

  Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

  Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (2019)

  Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą w następujących godzinach :

  Poniedziałek  8.00-17.00
  Wtorek           8.00-15.00
  Środa              8.00-15.00
  Czwartek       dzień wewnętrzny
  Piątek             8.00-14.00

  Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje inne zadania z upoważanienia Wójta gminy:

  - świadczenia rodzinne
  - fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

   

  Pliki do pobrania:

   

  Informacja dotycząca „Programu 500+”

  Dział Świadczeń Wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach informuje:

  1. Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można składać
  od dnia 01.08.2017 r.

  2. Dla zachowania ciągłości prawa do świadczenia wychowawczego wnioski należy złożyć do 31.10.2017 r.  

  3. Wnioski będzie można składać osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach lub drogą elektroniczną.

  4. Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z planowanymi zmianami prawnymi zostaną zmienione wzory wniosków o świadczenie wychowawcze. Informacje o możliwości pobrania wniosków na nowy okres świadczeniowy zostaną zamieszczone na stronach Urzędu Gminy Liszki w najbliższym czasie.

  5. Wskaźnik dotyczący przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2016 r. ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie znany pod koniec września 2017 r. Jest on konieczny do uzupełnienia przez wnioskodawcę posiadającego ponad hektar przeliczeniowy gruntów rolnych załącznika nr 2 do wniosku.

  Zobacz więcej
 • Podatki i opłaty

  Wójt Gminy Liszki zawiadamia, że z dniem 01.01.2017 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego na który dotychczas dokonywano wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty z tytułu czynszu mienia komunalnego opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty z tytułu wykupu działki Gminnej, opłaty za drewno opałowe oraz inne opłaty. Uprzejmie informujemy że każdemu płatnikowi przydzielono indywidualny numer rachunku bankowego.

  Referat Podatków i Opłat
  Kierownik referatu: Paulina Markiel
  ul. Mały Rynek 2, pok. 12
  tel. 12 280 62 34, 12 280 62 43

  Godziny pracy:
  Poniedziałek 8:00 - 17:00
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30


  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Termin składania deklaracji

  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Wójtowi Gminy Liszki o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
  - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  - oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości zgodnie zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454)

  Właściciel nieruchomości obowiązany jest wpłacić obliczoną w deklaracji opłatę, bez wezwania w kasie UG Liszki lub na właściwy rachunek Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku opłaty.

  Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku uiszcza się w terminie do 30 września każdego roku.

  Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  1.  Do 30 marca
  2. Do 30 czerwca
  3. Do 30 września
  4. Do 30 grudnia

  Wpłat od 2017 roku mieszkańcy dokonują na indywidualne konto każdego płatnika, które jest wygenerowane przez tutejszy organ podatkowy i dostarczane Państwu za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  Wpłat dokonywać można również za pośrednictwem poczty:  z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane  są odpady i wskazaniem okresu  za jaki uiszczana jest wpłata.

  Wpłat dokonywać można także w kasie tutejszego Urzędu Gminy Liszki w godzinach:
   8:30 - 15:45  - poniedziałek
   8:00 - 14:00 - od wtorku do czwartku
   8:00 - 13:00 - piątek

  Podmiot opłaty
  Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

  UWAGA: Zmiana właściciela wiąże się z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez aktualnego i poprzedniego właściciela - w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany

  DRUKI DO POBRANIA:

  Deklaracja na podatek rolny
  * Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  * Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Deklaracja w sprawie podatku leśnego
  * Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  * Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  Deklaracja na podatek od nieruchomości
  * Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  * Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
  * Załacznik do deklaracji DT-1

  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych
  * Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  * Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  * Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

  Informacja o gruntach dla osób fizycznych
  * Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  * Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  * Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

  Informacja o lasach do podatku leśnego dla osób fizycznych
  * Załącznik do informacji o lasach -dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
  * Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  * Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

  Uchwała Nr LIII/746/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała Nr LIII/747/2022 z dnia 6 listopada 2023 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  Oświadczenie przedsiębiorcy ubiegającego się  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Liszki

  Zobacz więcej
 • Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
 • Planowanie przestrzenne

  Kontakt:
  poniedziałek 8.00 - 17.00
  od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
  piątek 7.30 - 14.30
  Kierownik referatu: Michał Korbiel
  ul. Mały Rynek 18, pok. nr 4
  tel. bezpośredni 12 280 62 42, 12 257 65 54, 12 257 65 63
  tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 554, 563

   

  DRUKI DO POBRANIA:

  Sprawy:
  - wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium
  - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  - sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  - opiniowanie wstępnych projektów podziałów działek w zakresie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy
  - wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy
  - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  - zmiana i przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  - dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości gruntowych i lokali stanowiących własność gminy
  - udostępnianie dokumentów archiwalnych dot. wydanych pozwoleń na budowę do roku 2003 oraz decyzji o warunkach zabudowy
  - ustalanie w drodze decyzji jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. "opłaty planistycznej"

  Zmiany planistyczne

  Plan ogólny gminy

  Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
  Wzór wypełniania Formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

  Gminny Portal Mapowy: http://www.portal.gison.pl/liszki/

  Zobacz więcej
 • Zgłoś problem w gminie
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste

  Ewidencja ludności: 

  Siedziba: Urząd Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 2, parter, pok. 2

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 8.00 - 17.00
  od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
  piątek 7.30 - 14.30

  Godziny przyjmowania stron:
  poniedziałek 8.00 - 16.45
  od wtorku do czwartku 7.30 - 15.15
  piątek 7.30 - 14.15

  Kontakt:
  ewidencja ludności, tel. bezpośredni 12 257 65 62

   

  Dowody osobiste:

  Siedziba: Urząd Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 2, parter, pok. 2

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 8.00 - 17.00
  od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
  piątek 7.30 - 14.30

  Godziny przyjmowania stron:
  poniedziałek 8.00 - 16.30
  od wtorku do czwartku 7.30 - 15.00
  piątek 7.30 - 14.00

  Kontakt:
  dowody osobiste, tel. bezpośredni 12 257 65 52

   

  Zakres działania

  Druki do pobrania

  Zobacz więcej
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej

  Referat Społeczno-Administracyjny
  Kierownik referatu: Małgorzata Soja

  Ewidencja Działalności Gospodarczej: Karolina Domagała
  ul. Mały Rynek 18, pok. 2
  tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew
  . 559
  tel. bezpośredni:  12 257 65 59

  Godziny pracy:
  Poniedziałek 8:00 - 16:00
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 14:30
  Piątek 7:30 - 13:30

  Sprawy:

  - wydawanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  - wydawanie wniosków o zmianie wpisu oraz innych danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  - wydawanie wniosków o zawieszenie wykonywania Działalności Gospodarczej

  - wydawanie wniosków o wznowienie wykonywania Działalności Gospodarczej

  - wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

  - wydawanie i cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

  - naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

   

  Ważne terminy:

   

  Składanie oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok

  do 31 stycznia

   

  Terminy wnoszenia opłat za poszczególne raty:

  - 31 stycznia

  - 31 maja

  - 30 września

   

  Konto bankowe:
   Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach:
   77 8591 0007 0210 0000 0068 0003

   

  Druki do pobrania:

  - Wniosek CEIDG

  - Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych

  - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych

  - Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych

   

  Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  Chcesz sprzedawać alkohol w sklepie albo w restauracji? Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

  Jak załatwić sprawę
  Sprawę można załatwić:
  •    podczas wizyty w urzędzie
  •    listownie
  •    elektronicznie

  Jakie są zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  Żeby prowadzić detaliczną sprzedaż alkoholu musisz mieć odpowiednie zezwolenie na konkretny rodzaj alkoholu.

  Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):
  •    do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
  •    powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  •    powyżej 18% zawartości alkoholu

  Jeśli chcesz mieć w ofercie wszystkie rodzaje alkoholi, musisz złożyć  wniosek o trzy zezwolenia.

  Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:
  Poza uzyskanie zezwolenia warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest:

  •    zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców:

  o    posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych
  o    będących drobnymi producentami wina z upraw własnych lub przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie

  •    w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty
  •    posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży
  •    wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu
  •    zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany
  •    prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy
  •    przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

  Uwaga! Każdy kto sprzedaje napoje alkoholowe bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia przestępstwo, za co grozi grzywna.

  Kiedy trzeba informować o sprzedanym alkoholu
  Co roku, do 31 stycznia, musisz złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku.

  Jak zrezygnować z zezwolenia
  Jeżeli chcesz zrezygnować ze sprzedaży alkoholu przed terminem upływu ważności zezwolenia, na przykład w związku z likwidacją sklepu, musisz poinformować o tym urząd, w terminie 14 dni od zmiany stanu faktycznego.

  Zezwolenie w okresie zawieszenia działalności
  Jeśli chcesz zawiesić działalność i masz ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu pamiętaj, że zawieszenie nie powoduje automatycznie jego wygaśnięcia. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia powinieneś wypełniać wszystkie obowiązki związane z posiadaniem pozwolenia, czyli składać oświadczenia o sprzedaży alkoholu w roku poprzednim oraz dokonywać opłat za korzystanie z zezwolenia. Możesz jednak zgłosić wniosek o rezygnację z zezwolenia w związku z zawieszeniem

  ________________________________________
  Uwaga! Jeśli twoje zezwolenie wygaśnie ponieważ upłynął termin na jaki zostało wydane, a dalej chcesz sprzedawać alkohol, musisz złożyć nowy wniosek o kolejne zezwolenie.

  Co zrobić krok po kroku
  1.    Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Zaznacz we wniosku, jakie napoje alkoholowe zamierzasz sprzedawać. W jednym wniosku możesz wystąpić o wszystkie trzy zezwolenia.

  Jeśli prowadzisz firmę w formie spółki cywilnej, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Jeśli ustanowiliście jedną osobę, która będzie reprezentować całą spółkę – wtedy wniosek podpisuje tylko ten wspólnik, który ma upoważnienie do reprezentowania spółki.

  Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek o wydanie zezwolenia.

  2.    Urząd gminy sprawdzi twój wniosek
  Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to dostaniesz zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

  3.    Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wyda opinię o lokalizacji punktu sprzedaży
  Na stronie urzędu gmin znajdziesz uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W uchwale sprawdzisz między innymi w jakiej odległości od kościoła lub szkoły można sprzedawać alkohol. Dodatkowo rada gminy ustala maksymalną liczbę zezwoleń jaka może być wydana na danym terenie.
  Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych oceni czy lokalizacja twojego punktu sprzedaży spełnia te warunki i wyda opinię – pozytywną albo negatywną.

  4.    Dostaniesz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Jeżeli twój wniosek jest poprawny, lokalizacja punktu sprzedaży jest odpowiednia i zapłaciłeś lub zapłaciłaś za zezwolenie, to urząd wyda ci zezwolenie.

  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:
  •    minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa)
  •    minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub)

  Ile zapłacisz

  Jaka jest opłata za zezwolenie
  Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:
  •    napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):

  o    525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł
  o    1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

  •    napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

  o    2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł
  o    2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

  Jeśli sprzedawałeś lub sprzedawałaś już napoje alkoholowe, to wartość sprzedaży za ubiegły rok podaj w kwotach brutto (czyli z podatkiem VAT i akcyzą), oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.
  ________________________________________

  Kiedy zapłacić
  Jeśli posiadasz nowe zezwolenie na  sprzedaż napojów alkoholowych, to opłatę za zezwolenie przypadającą na dany rok wpłać przed udzieleniem zezwolenia.
  Jeśli posiadasz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, to wyliczoną opłatę wpłać w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo, w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

  ________________________________________
  Gdzie zapłacić
  Opłatę za zezwolenie wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy.

  Konto Urzędu Gminy Liszki :
  Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach:
   77 8591 0007 0210 0000 0068 0003

  ________________________________________
  Zwrot opłaty za zezwolenie
  Jeżeli twoje zezwolenie zostanie cofnięte albo z jakichś przyczyn wygaśnie przed upływem terminu na jaki zostało wydane (na przykład nie złożysz w terminie oświadczenia albo nie opłacisz zezwolenia), nie możesz ubiegać się o zwrot tej części opłaty, której nie „wykorzystasz" z powodu cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia.

  Oznacza to, ze przedsiębiorca, którego zezwolenie straciło ważność zarówno na skutek wygaszenia, jak i cofnięcia (bez względu na to dlaczego tak się stało), nie otrzyma zwrotu  opłaty za korzystanie z zezwolenia wniesionej zarówno przy podejmowaniu działalności objętej zezwoleniem, jak i w trakcie korzystania z takiego zezwolenia w każdym następnym roku kalendarzowym.

  Ile będziesz czekać
  Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

  Warto wiedzieć

  Kiedy urząd cofnie zezwolenie
  •    będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
  •    powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego
  •    będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł
  •    podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu)
  •    popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
  •    zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem

  Jeśli cofnięto ci zezwolenie, możesz złożyć wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

  Kiedy zezwolenie wygaśnie
  Zezwolenie wygasa w przypadku:
  •    likwidacji punktu sprzedaży
  •    upływu terminu ważności zezwolenia
  •    zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
  •    zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
  •    niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

  Ważne! Jeżeli twoje zezwolenie wygasło w związku z niezłożeniem oświadczenia o rocznej sprzedaży lub niezapłaceniem w terminie opłaty, możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

  Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane (grozi za to grzywna).

  Wyprzedaż napojów alkoholowych
  Jeżeli twoje zezwolenie na detaliczny obrót napojami alkoholowymi wygaśnie, a nadal posiadasz zapasy napojów alkoholowych możesz wystąpić o zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych do właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)

  Hurtowa sprzedaż napojów alkoholowych
  Jeśli chcesz prowadzić hurtową sprzedaż napojów alkoholowych do 18% musisz uzyskać zezwolenie właściwego marszałka województwa a jeśli chcesz prowadzić hurtową sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% musisz uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw gospodarki.

  Zezwolenie na sprzedaż alkoholu na przyjęciach lub na sprzedaż jednorazową
  Jeśli zajmujesz się organizacją przyjęć lub chcesz sprzedawać alkohol na festynach i piknikach, powinieneś uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w trakcie przyjęć lub jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

   

  Przewodnik Przedsiębiorców korzystających z środowiska (Przygotował i opracował Departament Środowiska - aktualizacja z 1 marca 2017roku)

  Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców (Przygotowało i opracowało Ministerstwo Cyfryzacji - maj 2018)

  Zobacz więcej
 • Inne

Aplikacja
mGmina Liszki

Sprawdź

Pytanie
do Wójta

Sprawdź

Interaktywna
mapa gminy

Znajdź firmy, sklepy i inne
ciekawe miejsca w naszej Gminie!

Sprawdź

Lisiecka Karta
Mieszkańca

Sprawdź

Plan
zagospodarowania
przestrzennego

Sprawdź

Kalendarium
wydarzeń
w Gminie Liszki

Sprawdź

Kąpielisko
Kryspinów

Sprawdź

EkoLiszki

Sprawdź

Środki
zewnętrzne

Sprawdź

Gmina Liszki położona jest w południowej części Jury Krakowsko- Częstochowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa.

72 km2 całkowita powierzchnia Gminy
17000 mieszkańców
14 sołectw
Poznaj Gminę Liszki