Wymień piec

Zachęcamy do skorzystania z dotacji do wymiany nieefektywnych ekologicznie kotłów.

Ekodoradcy z Gminy Liszki oferują pomoc w  uzyskaniu dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła,  zasilanych paliwem stałym. Aktualnie w Gminie Liszki realizowany jest Program Gminny oraz prowadzony punkt konsultacyjny PP Czyste Powietrze.

Programy można łączyć uzyskując tym samym podwójne dofinansowanie.

I. Program Gminny

Kontakt:
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki, p. 103
Anna Szewczyk,
tel. 12 257 65 71,
e-mail: a.szewczyk@liszki.pl

Program własny , finansowany jest w całości ze środków budżetu gminy Liszki. Wsparcie, w wysokości maksymalnie do 7000 zł,  udzielane jest na zakup i montaż  źródła ciepła wraz z instalacją (w tym: kotłów gazowych kondensacyjnych, kotłów  na biomasę-spełniających wymogi Ekoprojektu oraz zgodnych z obowiązującą Uchwałą Antysmogową, a także pomp ciepła co i cwu).

O dotację mogą starać się  wyłącznie osoby fizyczne posiadające tytuł  prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Liszki, wyrażające chęć wymiany nieefektywnego źródła/źródeł ciepła, w tymże budynku, na ekologiczne rozwiązanie. Budynek musi być wyposażony w źródło/a ciepła na paliwo stałe, gdyż warunkiem niezbędnym pozyskania dotacji jest udokumentowanie trwałej likwidacji wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła służących do ogrzewania budynku.

W ramach programu  nie jest wymagane docieplenie budynku. Nie ma konieczności sporządzania audytu energetycznego.

Dotacja nie jest udzielana na:
    • zakup urządzeń grzewczych w nowych budynkach
    • wymianę ekologicznych urządzeń grzewczych np. kocioł gazowy  na kocioł gazowy

Krok po kroku do dofinansowania:
1. Złożenie przez mieszkańca wniosku o dofinansowanie w ramach naboru lub wpisanie się na listę rankingową (złożenie wniosku nie oznacza przyznania dotacji!!!)
2. Rozpatrywanie wniosków.
3. Podpisanie umowy o dotację z mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji, określa jej maksymalną wysokość oraz zakres i koszt inwestycji). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
4. Realizacja inwestycji.
5. Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji.
6. Złożenie przez mieszkańca wniosku o rozliczenie dotacji (faktury, protokół likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokoły odbioru inwestycji). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.
7. Złożenie dokumentów w Urzędu Gminy Liszki w terminie określonym umową dotacji.
8. Przelanie środków na konto bankowe mieszkańca w terminie wskazanym w umowie.

Wszelkie prace wykonane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji!

Warunki i wysokość dofinansowania do wymiany kotłów zgodnie z regulaminem (zmiana na marzec 2024)

Dokumenty do pobrania:
1. Dane do umowy do Programu Gminnego
2. Pełnomocnictwo
3. Wniosek o udzielenie dotacji celowej
4. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej
5. Protokół końcowego odbioru technicznego

 

II. Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Kontakt:
Urząd Gminy Liszki,
Ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki, p. 14
Katarzyna Mrożek,
tel. 12 257 65 49,
e-mail: k.mrozek@liszki.pl

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Do otrzymania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” kwalifikują się wszystkie osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W budynku objętym dotacją może być prowadzona działalność gospodarcza jednak powierzchnia przeznaczona pod tą działalność nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni budynku.

O kwalifikacji do programu oraz wysokości wsparcia decyduje m. in. dochód wnioskodawcy. Roczne wynagrodzenie osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 135 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 651 zł w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz 1 894 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1526 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1090 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

TABELA PRZEDSTAWIAJĄCA MAKSYMALNE KWOTY W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU DOFINANOWANIA

Nazwa kosztu

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów) / Maksymalna kwota dotacji (zł)

Podstawowy poziom dofinansowania 

łącznie do 66 000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV

Podwyższony poziom dofinansowania 

łącznie do 99 000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV

Najwyższy poziom dofinansowania 

łącznie do 135 000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV

Autyt energetyczny

100% / 1 200 zł

100% / 1 200 zł

100% / 1 200 zł

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

55% / 12 200 zł

80% / 17 800 zł

100% / 22 200 zł

Pompa ciepła powietrze/woda

40% / 12 600 zł

70% / 22 000 zł

100% / 31 500 zł

Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)

55% / 19 400 zł

80% / 28 100 zł

100% / 35 200 zł

Pompa ciepła powietrze/powietrze

40 % / 4 400 zł

70% / 7 800 zł

100% / 11 100 zł

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

55% / 28 000 zł

80% / 40 700 zł

100% / 50 900 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny

40% / 6 100 zł

70% / 10 700 zł

100% / 15 300 zł

Kotłownia gazowa

45% / 8 300 zł

70% / 13 900 zł

100% / 18 500 zł

Kocioł olejowy kondensacyjny

40% / 7 400 zł

70% / 13 000 zł

100% / 18 500 zł

Kocioł zgazowujący drewno

40% / 6 600 zł

70% / 11 700 zł

100% / 16 700 zł

Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard)

45% / 9 000 zł

70% / 14 300 zł

100% / 20 400 zł

Kocioł na pellet drzewny

40% / 5 600 zł

70% / 9 700 zł

100% / 13 900 zł

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45% / 9 100 zł

70% / 14 300 zł

100% / 20 400 zł

Ogrzewanie elektryczne

40% / 5 600 zł

70% / 9 700 zł

100 % / 13 900 zł

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja ciepłej wody użytkowej

40% / 8 100 zł

70% / 14 300 zł

100% / 20 400 zł

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

40% / 6 700 zł

70% / 11 700 zł

100% / 16 700 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

40% / 6 000 zł

70% / 9 000 zł

100% / 15 000 zł

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.

 

Aby dowiedzieć się na temat możliwości pozyskania dofinansowania z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z punktem konsultacyjnym, zlokalizowanym w budynku głównym Urzędu Gminy Liszki.

Informacje dotyczące dostępności punktu konsultacyjnego dla mieszkańców znajdują się  w zakładce „Czyste Powietrze” na stronie głównej UG Liszki.