Wymień piec

Zachęcamy Państwa do wymiany starych, niekologicznych i nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.

W Gminie Liszki istnieje możliwość uzyskania dotacji na wymianę starych nieekologicznych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne w ramach dwóch programów opisanych poniżej. Sprawy prowadzi Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Liszki. Kontakt: Anna Szewczyk – 122576571, a.szewczyk@liszki.pl , Katarzyna Mrożek- k.mrozek@liszki.pl i Paulina Stadnik Chyrc - p.stadnik-chyrc@liszki.pl - 12 257 65 49-  Ekodoradcy w Gminie Liszki.

I. Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z terenu gminy Liszki na źródła ciepła zasilane paliwami gazowymi” - działanie 4.4.1 RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- etap 2

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w 1200 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Liszki wraz z modernizacją 1200 wewnętrznych instalacji  niezbędną do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. W ramach projektu zostanie udzielone dofinansowanie do wymiany starych urządzeń grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne zlokalizowane na ternie Gminy Liszki na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujących paliwo gazowe. W tym projekcie, podobnie jak w poprzednim założone jest, że realizacja projektu zredukuje emisję CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji. Wsparcie będzie uwarunkowane zapewnieniem odpowiedniej efektywności energetycznej w budynku.

O dotację mogą starać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Liszki. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Krok po kroku do dofinansowania :

1. Złożenie przez mieszkańca deklaracji (POBIERZ - Deklaracja RPO ZIT) Uwaga!!! złożenie wniosku nie oznacza przyznania dotacji!!!.
2. Wizyta audytora energetycznego na nieruchomości i wykonanie audytu.
3. Rozpatrywanie wniosków – dotacja zostaje przyznana właścicielom nieruchomości, które nie wymagają termomodernizacji – pozytywny audyt oraz tym które wymagają przeprowadzenia prac termo a właściciel deklaruje że zostaną one wykonane.
4. Podpisanie umowy o dotację pomiędzy Gminą Liszki a mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji,  określa jej maksymalną wysokość oraz zakres i koszt inwestycji).
5. Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
6.  Realizacja inwestycji (mieszkaniec wybiera wykonawcę, likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu nowego kotła, modernizuje instalacje jeżeli zachodzi taka konieczność)
UWAGA!! Wykonawca realizujący wymianę kotła musi posiadać stosowne uprawnienia
7.  Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji
8. Mieszkaniec gromadzi niezbędne  do rozliczenia dokumenty ( karta przekazania odpadu z likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokół odbioru technicznego <pobierz tutaj>, faktura/y). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.
9. Mieszkaniec składa wniosek po rozliczenie dotacji <pobierz druk>, wraz ze zgromadzonymi dokumentami na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Liszki w terminie określonym umową dotacji.
10. Gmina przelewa środki na konto bankowe mieszkańca w terminie wskazanym w umowie.

Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do zakupy kotła na paliwo stałe.

Warunki i wysokość dofinansowania do wymiany kotłów zgodnie z regulaminem: POBIERZ.

Dotacja nie jest udzielana na:

 • zakup urządzeń grzewczych w nowych budynkach
 • wymianę ekologicznych urządzeń grzewczych np. kocioł gazowy  na kocioł gazowy

 

 II. Program Gminny

Program dotacyjny, własny Gminy Liszki, finansowany ze środków budżetu gminy Wsparcie udzielane jest na zakup i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych oraz na biomasę.

O dotację mogą starać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Liszki. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

W ramach programu  nie jest wymagane docieplenie budynku. Nie ma konieczności sporządzania audytu energetycznego.

Warunkiem niezbędny otrzymania dotacji jest trwała likwidacja posiadanego/ych palenisk na paliwa stałe. Przed przeprowadzeniem inwestycji głównym źródłem ogrzewania budynku musi zostać stwierdzone palenisko na paliwa stałe.

Dotacja nie jest udzielana na:

 • zakup urządzeń grzewczych w nowych budynkach
 • wymianę ekologicznych urządzeń grzewczych np. kocioł gazowy  na kocioł gazowy

Krok po kroku do dofinansowania :

 1. Złożenie przez mieszkańca wniosku o dofinansowanie w ramach naboru lub wpisanie się na listę rankingową (złożenie wniosku nie oznacza przyznania dotacji!!!)
 2. Rozpatrywanie wniosków.
 3. Podpisanie umowy o dotację z mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji, określa jej maksymalną wysokość oraz zakres i koszt inwestycji). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
 4. Realizacja inwestycji.
 5. Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji.
 6. Mieszkaniec składa wniosek o rozliczenie dotacji (faktury, protokół likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokoły odbioru inwestycji). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.
 7. Mieszkaniec składa zgromadzone dokumenty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Liszki w terminie określonym umową dotacji.
 8. Gmina przelewa środki na konto bankowe mieszkańca w terminie wskazanym w umowie.

Wszelkie prace wykonane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji!

Warunki i wysokość dofinansowania do wymiany kotłów zgodnie z regulaminem (zmiana styczeń 2019 r.; zmiana kwiecień 2019 r.; zmiana styczeń 2021 r.)

Dokumenty do pobrania:
1. Dane do umowy do Programu Gminnego
2. Pełnomocnictwo
3. Wniosek o udzielenie dotacji celowej
4. Wniosek o udzielenie dotacji celowej - ekogroszek (tylko dla osób zapisanych do końca roku 2020)
5. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej
6. Protokół końcowego odbioru technicznego