Małopolska Tarcza Humanitarna Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

Dnia 4 maja 2023 r. Gmina Liszki  podpisała umowę o dofinansowanie na realizację w ramach Projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

Projekt ma na celu wsparcie potencjału małopolskich organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego oraz placówki oświatowe w organizacji nauki i wsparcia uczniów ukraińskich w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. Wsparciem zostały objęte: Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie, Szkoła Podstawowa im. Księcia J. Poniatowskiego w Mnikowie,  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Morawicy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki.

Całkowita wartość projektu wynosi: 79 922,78 zł
Dofinansowanie UE wynosi: 79 922,78 zł
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31 sierpnia 2023 r.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 15 Osi Priorytetowej REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.