Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Liszki

Informujemy, że od 1 listopada 2021 roku zostają wprowadzone nazwy ulic w miejscowości Liszki. Na stronie gminnego portalu mapowego GISON www.sip.gison.pl/liszki znajdują się przenumerowane adresy i ulice. W portalu aktywna jest również wyszukiwarka stary/nowy numer dla obrębu Liszki.

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości i mieszkańców Liszek, że została zakończona procedura nadawania nazw ulic w miejscowości Liszki, w związku z czym od dnia 1 listopada 2021 roku obowiązują nowe adresy.

W najbliższym czasie, każdy właściciel i współwłaściciel nieruchomości (wg ewidencji gruntów) otrzyma pisemne zawiadomienie o nowym adresie, a także tabliczkę z numerem posesji, którą właściciel powinien umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Po otrzymaniu zawiadomienia o nowym adresie mieszkańcy są zobowiązani do zgłoszenia zmiany adresu m.in. w następujących instytucjach:

URZĄD SKARBOWY:
- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2021 podając nowy adres lub wypełniając zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3

- osoby prowadzące działalność gospodarczą zgłaszają zmianę składają zgłoszenie CEIDG-1; w wybranym urzędzie gminy/ miasta lub drogą elektroniczną np. poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Aktualizacja, która zostanie zgłoszona za pośrednictwem CEIDG równocześnie jest zgłoszeniem zmiany adresu do GUS, Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
- osoby zatrudnione - zmianę adresu zgłasza pracodawca po uprzednim powiadomieniu go przez pracownika
- osoby zarejestrowane jako bezrobotne – zmianę adresu zgłasza Urząd Pracy po uprzednim powiadomieniu przez osobę zarejestrowaną
- emeryci i renciści -zmianę zgłaszają osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika na druku ZUS-EZP

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
- poprzez oświadczenie składane osobiście lub przesłane pocztą 

PRACODAWCA / URZĄD PRACY / SZKOŁA / UCZELNIA /
- według indywidualnych zasad

REJESTR GRUNTÓW
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków (tel.: 12-656-72-19, 12-656-72-26)
Jeżeli wcześniej nie nastąpi zmiana z urzędu
Zmianę adresu zgłasza właściciel nieruchomości, osobiście lub pocztą na druku: „Zgłoszenie zmian danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków” (link: fgkik1-wniosek zgłoszenia zmian danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (powiat.krakow.pl)

DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU
Starostwo Powiatowe, Wydział Komunikacji
Referat IV Rejestracji Pojazdów – Filia w Skawinie, ul. Kopernika 13,
32-050 Skawina tel. 12 276-85-40
(uwaga! to zgłoszenie podlega opłacie)

DOSTAWCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU
- osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy: osobiście, za pośrednictwem internetowego BOK lub pocztą

KSIĘGI WIECZYSTE
- informacje można uzyskać w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą
 w Czernichowie, tel.: 12 347-38-16, 12 347-38-10, 12-34738-18
(uwaga! zgłoszenie wpisu do księgi wieczystej w przypadku ujawnionego w księdze budynku podlega opłacie)

ZGŁOSZENIA NALEŻY TAKŻE DOKONAĆ W INNYCH INSTYTUCJACH…
…z którymi zawarliście Państwo różne umowy np. banki, ubezpieczenia, firmy telekomunikacyjne, a także w ośrodku zdrowia i innych miejscach, z których usług Państwo korzystacie.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Liszki powiadomi o zmianie adresów m.in.: Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Urząd Pocztowy w Liszkach, Starostwo Powiatowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Policję, Likom sp. z o.o. czy SPZOZ Liszki. Nie zwalnia to jednak mieszkańców z obowiązku zmiany własnego, konkretnego adresu zameldowania/zamieszkania w ww. instytucjach.

Po otrzymaniu zawiadomień proszę Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na podawanie nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Urzędowa zmiana adresu nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego (nowe dowody nie posiadają adresu zameldowania), paszportu ani prawa jazdy.

Mieszkańców, potrzebujących urzędowego poświadczenia zameldowania pod nowym adresem zapraszamy do Urzędu Gminy w Liszkach ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki pok. 2 (USC).

 

,Mimo wszelkich trudności, które nastąpią w początkowym okresie zmiany adresów liczymy, że w efekcie usprawni to codzienne życie mieszkańców, ułatwi gościom oraz firmom kurierskim poruszanie się po miejscowości Liszki, a przede wszystkim pomoże w szybkim dotarciu do mieszkańców, służbom ratunkowym takim jak pogotowie, policja i straż pożarna, od których zależy bezpieczeństwo i niejednokrotnie życie mieszkańców.

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom za współpracę i dobre słowo oraz wszystkim, którzy włączyli się w proces konsultacji nazw ulic.

Wójt Gminy Liszki
Paweł Miś

 

WÓJT GMINY LISZKI informuje, że w okresie od 05 maja 2021 r. do 26 maja 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie wprowadzenia nazw ulic w Liszkach

Konsultacje obejmują obszar Liszek i mogą w nich brać udział pełnoletni mieszkańcy Liszek. Poddane konsultacjom opracowanie zawierające schemat proponowanego przebiegu ulic oraz ich nazw będzie umieszczone wraz z ogłoszeniem o konsultacjach w formie elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.liszki.pl.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii poprzez wnoszenia przez mieszkańców na piśmie lub w formie elektronicznej uwag, propozycji zmian oraz opinii do przedstawionego projektu za pomocą formularza ankietowego umieszczonego, na stronie internetowej www.liszki.pl.

Z uwagi na panującą sytuacje epidemiologiczną nie planuje się organizowania konsultacji w formie zebrania.

Opinie lub uwagi oraz propozycje zmian do konsultowanego projektu, w formie wypełnionej ankiety, należy złożyć na piśmie, przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Liszki; Liszki 230, 32-060 Liszki, w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: geodezja@liszki.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu gminy (ePUAP).

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie ankiety zawierające opinie, uwagi oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 26 maja 2021 r.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni po ich zakończeniu w formie elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.liszki.pl a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Liszki.

Wójt Gminy Liszki
mgr Paweł Miś

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZARZĄDZENIE NR SA.0050.47.2021 Wójta Gminy Liszki z dnia 26 kwietnia 2021 r.

OPRACOWANIE - wprowadzenie nazewnictwa ulic (Liszki)

Załącznik do Opracowania - MAPA SCHEMAT PRZEBIEGU ULIC

ANKIETA - konsultacje społeczne (wersja PDF)

ANKIETA - konsultacje społeczne (wersja DOCX)

Sprawozdania z konsultacji z mieszkancami

 

Uchwała nr XXIX 412 2021 z dn. 28.06.2021

Zał. do Uchwały XXI 412 2021 z dn. 28.06.2021 (MAPA)

Uchwała nr XXXII 455 2021 z dn. 28.10.2021

Zał. do Uchwały XXXI 455 2021 z dn. 28.10.202 (MAPA)

Uchwała nr XXXIII 475 2021 z dn. 25.11.2021

 

Wykaz adresów w miejscowości Liszki obowiązujących od 1.11.2021 r.