O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Informacje o programie oraz regulamin dostępne na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Na skróty:

  1. ZŁOŻENIE WNIOSKU
  2. PUNKT KONSULTACYJNY
  3. WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

 

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

1. w serwisie „gov.pl” lub
2. w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

 

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY CZYSTEGO POWIETRZA

Ul. Mały Rynek 2
32-060 Liszki
pok. 14
tel. 12 257 65 49,
e-mail: k.mrozek@liszki.pl  (z dopiskiem „Czyste powietrze”)

W Urzędzie  Gminy Liszki prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, gdzie z pomocą przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy mogą Państwo skorzystać z przygotowanego stanowiska komputerowego oraz wypełnić wniosek o dofinansowanie, jak również wniosek o wypłatę środków dla dedykowanego programu.

Dla osób zainteresowanych poradą rekomendujemy wizytę bezpośrednio w Urzędzie oraz wypełnienie formularza informacyjnego (pdf), który da nam wiedzę czy spełnione są podstawowe warunki do udziału w PP Czyste Powietrze.

Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek 8:30-16:00
Wtorek, Środę, Czwartek 8:00-14:30
Piątek 8:00-13:30

UWAGA:
Program Czyste powietrze nie jest programem gminnym. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom jest wyłączną kompetencją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 

 

 

 

 

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

PRZED WIZYTĄ W URZĘDZIE NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Pomocne źródła:

- informacje o programie

- Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie

- dokumentacja dla Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 


CZYSTE POWIETRZE W LISZKACH

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Liszki
realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” (stan na 31.03.2024 r.):
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 550
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 431
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 229 465,41 zł


Ważne!

1. Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Wykonawców i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie promują konkretnych firm instalacyjnych, dystrybucyjnych i wykonawczych.

2. Prosimy o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Szczegóły na: https://czystepowietrze.gov.pl/sprawdz-oferte-na-swoje-nowe-zrodlo-ciepla/