Zastępca Wójta Gminy Liszki
Bartłomiej Stawarz

Architekt IARP, urbanista.

Absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Od lutego do czerwca 2007 roku stypendysta programu Sokrates/Erasmus na Fachhochschule Hildesheim w Republice Federalnej Niemiec. W lipcu 2008 roku uzyskał dyplom Wydziału Architektury oraz Royal Institute of British Architects.

W sierpniu 2011 roku uzyskał prawo do samodzielnego projektowania przestrzeni w skali lokalnej i regionalnej, co zaowocowało wpisem na listę członków Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach. W grudniu 2011 roku, po zdaniu państwowego egzaminu, zostały mu nadane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Od listopada 2012 roku wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów z siedzibą w Krakowie. Od marca 2021 roku członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy MPOIA.

Od sierpnia 2008 do lutego 2016 roku architekt prowadzący-kierownik prac projektowych w jednym z najbardziej renomowanych biur architektonicznych w Krakowie. Od marca 2016 do maja 2024 roku Zastępca Wójta Gminy Zabierzów.

Posiada ponad 16 letnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planowaniu przestrzennym, pracy inżyniera na budowie, nadzorze inwestycyjnym oraz w samorządzie gminnym. Autor i współautor wielu zrealizowanych zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz współautor projektów obiektów użyteczności publicznej nagrodzonych w konkursach architektonicznych. Sporządził ponad 50 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz 10 studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub ich zmian na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i podkarpackiego.

Pełniąc funkcję Zastępcy Wójta Gminy Zabierzów odpowiadał za planowanie, projektowanie, koordynację i realizację zadań inwestycyjnych gminy z zakresu infrastruktury oświatowej, kulturalnej, komunikacyjnej, rekreacyjnej oraz przestrzeni publicznych (np. rewitalizacja kamieniołomu w Zabierzowie, modernizacja Rynku w Rudawie, remont konserwatorski modrzewiowej willi Lubomirskich w Kochanowie). Prowadził w imieniu gminy negocjacje z wykonawcami, właścicielami gruntów, przedstawicielami Skarbu Państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, w sprawach kontraktowych, nabywania, zbywania, dzierżawy i najmu nieruchomości (działając na podstawie szczególnego pełnomocnictwa), realizacji inwestycji i zadań publicznych. Wdrażał rozwiązania w zakresie ograniczania niskiej emisji (likwidacja bezklasowych źródeł ogrzewania), zwiększania mikroretencji, ograniczania wolumenu odpadów, optymalizacji sytemu gospodarki odpadami gminy, w tym stawek za gospodarowania odpadami. Nadzorował opracowanie nowych jedenastu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów.