Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Liszki

Z dniem 31 sierpnia 2018 roku zakończono roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach w ramach projektu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Liszki.


 


 

 

Dnia 21.12.2017 roku została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie wykonania Kompleksowej poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach w ramach projektu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Liszki. Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

Pierwotnie wartość dofinansowania wynosiła 368.573,85 zł, jednakże Aneksem z dnia 20.12.2018 r. została zwiększona wartość dofinansowania projektu do kwoty: 470.225,61 zł, co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych projektu obejmujących wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji (bez prac niezwiązanych bezpośrednio z termomodernizacją obiektu) oraz koszty pośrednie czyli zarządzanie projektem i promocję projektu.

W ramach projektu zostały wykonane następujące usprawnienia modernizacyjne: docieplenie stropu pod dachem w starej części budynku wełną mineralną, docieplenie ścian zewnętrznych nowej części budynku oraz ścian zewnętrznych starej części budynku styropianem, docieplenie ścian zewnętrznych piwnic. W ramach termomodernizacji została także wykonana wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe, wymiana starych okien zewnętrznych na nowe, modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła. Zakres robót obejmował także wykonanie modernizacji systemu oświetlenia oraz roboty towarzyszące takie jak niezbędne malowanie pomieszczeń, czyszczenie i uzupełnienie dachówki itp.

Wykonawcą robót była firma REM-BUD PROGRES Antoni Rosek z siedzibą: 32-060 Liszki, Rączna 42, z którym dnia 22 czerwca 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie robót. Wartość robót wyniosła: 926.468,69 zł brutto.