Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Kaszów

WÓJT GMINY LISZKI informuje, że w okresie od 15 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie wprowadzenia nazw ulic w Kaszowie

Konsultacje obejmują obszar Kaszowa i mogą w nich brać udział pełnoletni mieszkańcy Kaszowa. Poddane konsultacjom opracowanie zawierające schemat proponowanego przebiegu ulic oraz ich nazw będzie umieszczone wraz z ogłoszeniem o konsultacjach w formie elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.liszki.pl.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii poprzez wnoszenia przez mieszkańców na piśmie lub w formie elektronicznej uwag, propozycji zmian oraz opinii do przedstawionego projektu za pomocą formularza ankietowego umieszczonego, na stronie internetowej www.liszki.pl.

Opinie lub uwagi oraz propozycje zmian do konsultowanego projektu, w formie wypełnionej ankiety, należy złożyć na piśmie, przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Liszki; ul. Mały Rynek 2 , 32-060 Liszki, w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: geodezja@liszki.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu gminy (ePUAP).

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie ankiety zawierające opinie, uwagi oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni po ich zakończeniu w formie elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.liszki.pl a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Liszki.

Wójt Gminy Liszki
mgr Paweł Miś

Załączniki: