Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Liszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Liszki.

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: ug@liszki.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynki Urzędu Gminy z uwagi na wiek i specyfikę zabudowy nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku głównego prowadzą schody w górę ułożone piramidowo posiadające również podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, natomiast jest dzwonek przed wejściem umieszczony na wysokości 150 cm. po przyciśnięciu którego przychodzi pracownik z Biura Obsługi Klienta celem kontaktu z klientem z niepełnosprawnością. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Liszkach
Karolina Domagała
tel. 12 257-65-59
e-mail: k.domagala@liszki.pl

Audyt dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej budynków Urzędu Gminy w Liszkach

Deklaracja dostępności i dostępność architektoniczna