Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liszki

Dnia 11.09.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liszki.

Projekt ma na celu usunięcie azbestu z terenu gminy Liszki, a przez to eliminację jego szkodliwego wpływu. Przedmiotem projektu jest odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych pochodzących z pokryć dachowych oraz rur wodociągowych od mieszkańców gminy. Zakłada się odbiór azbestu z 90 budynków, o łącznej masie - 270 Mg. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia i zdrowia, poprawy atrakcyjności gminy, w szczególności w zakresie ochrony środowiska.

Całkowita wartość projektu wynosi: 94 200,00 zł.
Dofinansowanie UE wynosi: 79 994,64 zł.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2019 roku.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT.