Grant 1
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

Dnia 22 lutego 2023 r. Gmina Liszki  podpisała umowę o dofinansowanie na realizację w ramach Projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Projekt ma na celu wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, należy przez to rozumieć niezbędne urządzenia cyfrowe i narzędzia umożliwiające naukę zdalną, w tym sprzęt TIK (Technologie Telekomunikacyjno –Informacyjne). Wsparciem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki.

Całkowita wartość projektu wynosi: 74 939,00 zł
Dofinansowanie UE wynosi: 63 698,15 zł
Dofinansowanie Budżet Państwa wynosi: 11 240,85 zł
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31 sierpnia 2023 r.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.