Przydatne dokumenty

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego
Wzór wniosku o wypłatę dodatu dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Wniosek o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej
Wniosek o zezwolenie na działalność - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wniosek o wykreślenie z rejestru działalnosci regulowanej
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie nieruchomości do Gminnej Ewidencji Zabytków
Wniosek o zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Oswiadczenie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Wniosek - zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wniosek o dzierżawę, użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Liszki
Wniosek o najem, użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Liszki
Wniosek o wydanie nalepki dla oznaczenia rodzaju paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o dotacje (program gminny)
Deklaracja ZIT
Oświadczenie o dzierżawie
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej skarbowej składane przez rolnika
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Formularz informacyjny do udziału w Programie Czyste Powietrze