Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe

Dnia 27.09.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe zakładająca wymianę 50 starych piecy tzw. „kopciuchów” na piece na paliwa gazowe.

Następnie aneksem z dnia 2 maja 2018 roku Gmina zwiększyła ilość piecy planowanych do wymiany do 140 szt.

Obecnie wartość projektu wynosi: 1.400.000,00 zł,
Dofinansowane wymiany piecy ze środków UE wynosi: 1.119.929,38 zł.
Zakończenie realizacji projektu zostało ustalone na 01.02.2020 roku.

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w 140 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Liszki wraz z wykonaniem 140 wewnętrznych instalacji w budynkach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. W ramach projektu zostanie udzielone dofinansowanie do wymiany starych urządzeń grzewczych na kotły na paliwo gazowe (kotłów, pieców) ogrzewających budynki mieszkalne zlokalizowane na ternie Gminy Liszki na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujących paliwo gazowe. W projekcie założone jest, że realizacja projektu zredukuje emisję CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji. Wsparcie będzie uwarunkowane zapewnieniem odpowiedniej efektywności energetycznej w budynku.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

Realizacja działań w zakresie redukcji niskiej emisji została doceniona, gdyż Gminy Metropolii Krakowskiej (w tym  Gmina Liszki, jako członek Gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska) otrzymały nagrodę za współpracę w zakresie ograniczania niskiej emisji poprzez prowadzenie wspólnej kampanii edukacyjno-informacyjnej pod hasłem „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze”:

http://metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/gminy-metropolii-krakowskiej-nagrodzone-za-wspolprace-w-zakresie-ograniczania-niskiej-emisji