Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Kryspinów (01.04 - 14.04.2022 r.)

 

WÓJT GMINY LISZKI informuje, że w okresie od 01 kwietnia 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie wprowadzenia nazw ulic w Kryspinowie

Konsultacje obejmują obszar Kryspinowa i mogą w nich brać udział pełnoletni mieszkańcy Kryspinowa. Poddane konsultacjom opracowanie zawierające schemat proponowanego przebiegu ulic oraz ich nazw będzie umieszczone wraz z ogłoszeniem o konsultacjach w formie elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.liszki.pl.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii poprzez wnoszenia przez mieszkańców na piśmie lub w formie elektronicznej uwag, propozycji zmian oraz opinii do przedstawionego projektu za pomocą formularza ankietowego umieszczonego, na stronie internetowej www.liszki.pl.

Opinie lub uwagi oraz propozycje zmian do konsultowanego projektu, w formie wypełnionej ankiety, należy złożyć na piśmie, przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Liszki; ul. Mały Rynek 2 , 32-060 Liszki, w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: geodezja@liszki.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu gminy (ePUAP).

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie ankiety zawierające opinie, uwagi oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 14 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni po ich zakończeniu w formie elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.liszki.pl a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Liszki.

Wójt Gminy Liszki
mgr Paweł Miś

Podstawa prawna:
- art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.),

- § 3 ust. 1 lit. c załącznika do uchwały nr LIII/521/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r. nr 564 poz. 4322),
- Zarządzenie nr Nr SA.0050.49.2022 Wójta Gminy Liszki z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami Kryspinowa.

Załącznik: Zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kryspinowa

 

Załączniki:

1. Opracowanie - Wprowadzenie nazewnictwa ulic w miejscowości Krypsinów
2. Schemat przebiegu ulic w miejscowości Kryspinów
3. Ankieta Konsultacji Społecznych dot. ulic w miejscowości Kryspinów (PDF)
    Ankieta Konsultacji Społecznych dot. ulic w miejscowości Kryspinów (DOCX)

Sprawozdanie z konsultacji z mieszkańcami Kryspinowa

28 czerwca 2022- Uchwała dot. nazw ulic w Kryspinowie

28 czerwca 2022- Uchwała dot. nazw ulic w Kryspinowie dot. dróg prywatnych