Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Kryspinów (01.04 - 14.04.2022 r.)

 

Informujemy, że od 2 listopada 2022 roku zostają wprowadzone nazwy ulic w miejscowości Kryspinów. Na stronie gminnego portalu mapowego GISON www.sip.gison.pl/liszki znajdują się przenumerowane adresy i ulice. W portalu aktywna jest również wyszukiwarka stary/nowy numer dla obrębu Kryspinów.

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości i mieszkańców Kryspinów, że została zakończona procedura nadawania nazw ulic w miejscowości Kryspinów, w związku z czym od dnia 2 listopada 2022 roku będą obowiązywały nowe adresy.

W najbliższym czasie, każdy właściciel i współwłaściciel nieruchomości (wg ewidencji gruntów) otrzyma pisemne zawiadomienie o nowym adresie, a także tabliczkę z numerem posesji, którą właściciel powinien umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tabliczki będą do odbioru w OSP Kryspinów - o dokładnym terminie dostępności tabliczek poinformuje Pani Sołtys)

 

Po otrzymaniu zawiadomienia o nowym adresie mieszkańcy są zobowiązani do zgłoszenia zmiany adresu m.in. w następujących instytucjach:

URZĄD SKARBOWY:
- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2021 podając nowy adres lub wypełniając zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3

- osoby prowadzące działalność gospodarczą zgłaszają zmianę składając zgłoszenie CEIDG-1; w wybranym urzędzie gminy/miasta lub drogą elektroniczną np. poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Aktualizacja, która zostanie zgłoszona za pośrednictwem CEIDG równocześnie jest zgłoszeniem zmiany adresu do GUS, Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
- osoby zatrudnione - zmianę adresu zgłasza pracodawca po uprzednim powiadomieniu go przez pracownika
- osoby zarejestrowane jako bezrobotne – zmianę adresu zgłasza Urząd Pracy po uprzednim powiadomieniu przez osobę zarejestrowaną
- emeryci i renciści -zmianę zgłaszają osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika na druku ZUS-EZP

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
- poprzez oświadczenie składane osobiście lub przesłane pocztą 

PRACODAWCA / URZĄD PRACY / SZKOŁA / UCZELNIA /
- według indywidualnych zasad

REJESTR GRUNTÓW
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków (tel.: 12-656-72-19, 12-656-72-26)
Jeżeli wcześniej nie nastąpi zmiana z urzędu
Zmianę adresu zgłasza właściciel nieruchomości, osobiście lub pocztą na druku: „Zgłoszenie zmian danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków” (link: fgkik1-wniosek zgłoszenia zmian danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (powiat.krakow.pl)

DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU
Starostwo Powiatowe, Wydział Komunikacji
Referat IV Rejestracji Pojazdów – Filia w Skawinie, ul. Kopernika 13,
32-050 Skawina tel. 12 276-85-40
(uwaga! to zgłoszenie podlega opłacie)

DOSTAWCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU
- osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy: osobiście, za pośrednictwem internetowego BOK lub pocztą

KSIĘGI WIECZYSTE
- informacje można uzyskać w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą
 w Czernichowie, tel.: 12 347-38-16, 12 347-38-10, 12-34738-18
(uwaga! zgłoszenie wpisu do księgi wieczystej w przypadku ujawnionego w księdze budynku podlega opłacie)

ZGŁOSZENIA NALEŻY TAKŻE DOKONAĆ W INNYCH INSTYTUCJACH…
…z którymi zawarliście Państwo różne umowy np. banki, ubezpieczenia, firmy telekomunikacyjne, a także w ośrodku zdrowia i innych miejscach, z których usług Państwo korzystacie.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Liszki powiadomi o zmianie adresów m.in.: Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Urząd Pocztowy w Liszkach, Starostwo Powiatowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Policję, Likom sp. z o.o. czy SPZOZ Liszki. Nie zwalnia to jednak mieszkańców z obowiązku zmiany własnego, konkretnego adresu zameldowania/zamieszkania w ww. instytucjach.

Po otrzymaniu zawiadomień proszę Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na podawanie nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Urzędowa zmiana adresu nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego (nowe dowody nie posiadają adresu zameldowania), paszportu ani prawa jazdy.

Mieszkańców, potrzebujących urzędowego poświadczenia zameldowania pod nowym adresem zapraszamy do Urzędu Gminy w Liszkach ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki pok. 2 (USC).

 

DANE POCZTOWE - Adresowanie przesyłek.

Adres umieszczony na przesyłce powinien zawierać dane zamieszczone w następującej kolejności:

  1. imię i nazwisko albo pełna nazwa nadawcy/adresata (instytucji, firmy, itp.);
  2. w przypadku miejscowości podzielonej na ulice – nazwa ulicy, numer budynku oraz ewentualnie numer mieszkania/lokalu;
  3. w przypadku miejscowości nie podzielonej na ulice – nazwa miejscowości i numer porządkowy nieruchomości oraz ewentualnie numer mieszkania/lokalu;
  4. właściwy kod pocztowy wraz z nazwą MIEJSCOWOŚCI zamieszkania adresata, do której kierowana jest przesyłka (zapisane Wielkimi literami).
  5. Kraj przeznaczenia (tylko w przypadku przesyłek wysyłanych za granicę).

Przykład poprawnego adresowania przesyłek jeżeli w miejscowości są ulice:
Jan Kowalski
ul. Łąkowa 20
32-060 KRYSPINÓW

 

Mimo wszelkich trudności, które nastąpią w początkowym okresie zmiany adresów liczymy, że w efekcie usprawni to codzienne życie mieszkańców, ułatwi gościom oraz firmom kurierskim poruszanie się po miejscowości Liszki, a przede wszystkim pomoże w szybkim dotarciu do mieszkańców, służbom ratunkowym takim jak pogotowie, policja i straż pożarna, od których zależy bezpieczeństwo i niejednokrotnie życie mieszkańców.

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom za współpracę i dobre słowo oraz wszystkim, którzy włączyli się w proces konsultacji nazw ulic w Kryspinowie.

Wójt Gminy Liszki
Paweł Miś

 


 

 

WÓJT GMINY LISZKI informuje, że w okresie od 01 kwietnia 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie wprowadzenia nazw ulic w Kryspinowie

Konsultacje obejmują obszar Kryspinowa i mogą w nich brać udział pełnoletni mieszkańcy Kryspinowa. Poddane konsultacjom opracowanie zawierające schemat proponowanego przebiegu ulic oraz ich nazw będzie umieszczone wraz z ogłoszeniem o konsultacjach w formie elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.liszki.pl.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii poprzez wnoszenia przez mieszkańców na piśmie lub w formie elektronicznej uwag, propozycji zmian oraz opinii do przedstawionego projektu za pomocą formularza ankietowego umieszczonego, na stronie internetowej www.liszki.pl.

Opinie lub uwagi oraz propozycje zmian do konsultowanego projektu, w formie wypełnionej ankiety, należy złożyć na piśmie, przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Liszki; ul. Mały Rynek 2 , 32-060 Liszki, w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: geodezja@liszki.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu gminy (ePUAP).

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie ankiety zawierające opinie, uwagi oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 14 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni po ich zakończeniu w formie elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.liszki.pl a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Liszki.

Wójt Gminy Liszki
mgr Paweł Miś

Podstawa prawna:
- art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.),

- § 3 ust. 1 lit. c załącznika do uchwały nr LIII/521/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r. nr 564 poz. 4322),
- Zarządzenie nr Nr SA.0050.49.2022 Wójta Gminy Liszki z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami Kryspinowa.

Załącznik: Zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kryspinowa

 

Załączniki:

1. Opracowanie - Wprowadzenie nazewnictwa ulic w miejscowości Krypsinów
2. Schemat przebiegu ulic w miejscowości Kryspinów
3. Ankieta Konsultacji Społecznych dot. ulic w miejscowości Kryspinów (PDF)
    Ankieta Konsultacji Społecznych dot. ulic w miejscowości Kryspinów (DOCX)

Sprawozdanie z konsultacji z mieszkańcami Kryspinowa

28 czerwca 2022- Uchwała dot. nazw ulic w Kryspinowie

28 czerwca 2022- Uchwała dot. nazw ulic w Kryspinowie dot. dróg prywatnych