OZE

 

Aktualizacja z dnia 8 lutego 2021 r.:

Wciąż nie zebrano odpowiedniej ilości chętnych do udziału w  projekcie „Czysta Energia Blisko Krakowa”  realizowany przez pięć Partnerskich Gmin Powiatu Krakowskiego: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów.

Do realizacji pozostały kolektory słoneczne, pompy ciepła do CWU oraz kotłów na biomasę.

Osoby zainteresowane  wyżej wymienionymi instalacjami muszą w terminie od 08-26 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Liszki (skrzynka przy głównym wejściu do budynku nr Liszki 230) lub za pomocą skrzynki epuap złożyć wypełnioną deklarację + ankietę dla potrzeb oszacowania możliwości zastosowania wybranej instalacji. Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione dokumenty.

Więcej informacji:

https://www.liszki.pl/aktualnosci/informacje//kolejny-nabor-do-projektu-czysta-energia-blisko-krakowa,art-3340

 

Aktualizacja z dnia 8 stycznia 2021 r.:

Informujemy o ponownym naborze do projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi instalacjami muszą w terminie do 31.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Liszki (skrzynka przy głównym wejściu do budynku nr Liszki 230) lub za pomocą skrzynki epuap złożyć wypełnioną deklarację + ankietę dla potrzeb oszacowania możliwości zastosowania wybranej instalacji. Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione dokumenty.

Więcej informacji:

https://www.liszki.pl/ponowny-nabor-do-projektu-czysta-energia-blisko-krakowa,art-3268?fbclid=IwAR1yY_3jkJOi2hKljGGLQ55mp44Kbq8RvCUcRtLU0GwsRlAle3fdNUVtPsg

 

Aktualizacja z dnia 30 listopada 2020 r.:

KOLEJNY NABÓR DO PROJEKTU
„CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA”

Wójt Gminy Liszki ogłasza kolejny nabór do projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”  realizowany przez pięć Partnerskich Gmin Powiatu Krakowskiego: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów.

Podczas dodatkowego naboru ogłoszonego 6.11.2020 r. nie zebrano przewidywanej ilości deklaracji na montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła do CWU oraz kotłów na biomasę.

Osoby zainteresowane  wyżej wymienionymi instalacjami muszą w terminie od 30.11.2020 r. do 11.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Liszki (skrzynka przy głównym wejściu do budynku nr Liszki 230) lub za pomocą skrzynki epuap złożyć wypełnioną deklarację + ankietę dla potrzeb oszacowania możliwości zastosowania wybranej instalacji. Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione dokumenty.

Więcej informacji:

https://www.liszki.pl/kolejny-nabor-do-projektu-czysta-energia-blisko-krakowa,art-3239

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera - LGD Blisko Krakowa: TUTAJ oraz wykonawcy: INERGIS S.A.: TUTAJ

Do pobrania:
Deklaracja
Ankieta kolektory słoneczne
Ankieta biomasa/pompa ciepła

 

Aktualizacja z dnia 6 listopada 2020 r.:

W związku  z rezygnacją części mieszkańców z udziału  w  projekcie „Czysta Energia Blisko Krakowa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza nabór uzupełniający.

W ramach przedmiotowego zadania istnieje możliwość dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę. Wysokość dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych netto.

Osoby zainteresowane  udziałem w projekcie muszą w terminie od 06-11-2020 r. do 13-11-2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Liszki (skrzynka przy głównym wejściu do budynku nr Liszki 230) lub za pomocą skrzynki epuap złożyć wypełnioną deklarację + odpowiednią  ankietę dla potrzeb oszacowania możliwości zastosowania wybranej instalacji. Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione deklaracje i ankiety. Dokumenty przesłane za pomocą poczty elektronicznej email nie będą rozpatrywane.

UWAGA: o zakwalifikowaniu się do projektu decyduje data wpływu wypełnionych dokumentów ale nie tylko, zależne jest to również od dostępnych mocy instalacji, które pozostały do wykonania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Liszki pod nr tel. 12 257 65 45 lub bezpośrednio z  naszym ekodoradcą Katarzyną Mrożek pod nr tel. 12 257 65 49

Pliki do pobrania:

Deklaracja

Ankieta instalacja fotowoltaiczna
Ankieta kolektory słoneczne
Ankieta biomasa/pompa ciepła

 

Liszki, dnia 20 kwietnia 2020 r

Rusza projekt „Czysta Energia Blisko Krakowa”

Informujemy, że od 14.04.2020 r. przedstawiciele firmy INERGIS S.A., która będzie realizowała zadanie: „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA” (poddziałanie 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020), będą kontaktować się z Mieszkańcami, którzy zgłosili zamiar uczestnictwa w projekcie, w celu wykonania analizy technicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń oraz kontakt do firmy dostępne są pod adresem http://www.czystaenergia.bliskokrakowa.pl/urzadzenia-i-montaz/

Informacje dotyczące przebiegu realizacji inwestycji oraz kontaktu przedstawicieli firmy INERGIS S.A. z mieszkańcami:

Liszki, dnia 18 lutego 2020 r

Informacja dotycząca postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”

W dniu 10 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej działającej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa””.

Po przeanalizowaniu złożonych przez Wykonawcę INERGIS S.A. na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp dokumentów oraz wyjaśnień dokumentów potwierdzających minimalne wymagania określone przez Zamawiającego jakie muszą spełniać oferowane dostawy komisja ustaliła, iż dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu są poprawne i nie ma do nich zastrzeżeń.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy INERGIS S.A. została uznana za najkorzystniejszą, a zawiadomienie o tej czynności zostało przekazane uczestnikom postępowania w dniu 11.02.2020 r.

Podpisanie umowy na wykonanie zamówienia z Wykonawcą INERGIS S.A., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, czyli 21.02.2020 r. Termin dziesięciodniowy uprawomocnienia decyzji wyboru oferty najkorzystniejszej jest okresem, w którym od przedmiotowej decyzji uczestnicy postępowania mogą wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 10 stycznia 2020 r. otrzymano informację o złożeniu przez Sanito Sp. z o.o. skargi do Sądu Okręgowego w Krakowie od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 listopada 2019 r., wraz z wnioskiem o udzielnie zabezpieczenia. W przypadku udzielenia zabezpieczenia przez sąd Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy na wykonanie zamówienia do dnia ogłoszenia wyroku przez sąd.

W najbliższym czasie sąd ma podjąć decyzję w sprawie zabezpieczenia.

Termin rozprawy przed Sądem Okręgowym w Krakowie: 10 marca 2020 r.

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2020/1421-informacja-z-dn-18-lutego-2020-r-dotyczaca-postepowania-przetargowego-pn-dostawa-i-montaz-jednostek-wytwarzania-energii-z-oze-w-ramach-projektu-czysta-energia-blisko-krakowa.html

 

Liszki, dnia 11 lutego 2020 r.

Stowarzyszenie Blisko Krakowa – pełnomocnik Zamawiającego: Gminy Skawina działając zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z po z n. zm.) /Pzp/ zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 Wykonawcy: INERGIS S.A.; 42-215 Częstochowa, ul. Kisielewskiego 18/2.
Cena ofertowa brutto wybranej oferty: 24 611 045,61 zł.

 

Liszki, dnia 13 stycznia 2020 r.

Informujemy, iż opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu w stosunku do wcześniejszych planów wynikają z odwołań Wykonawców złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej
i prowadzonych przez KIO postępowań.

W dniu 10 stycznia 2020 r. otrzymaliśmy informację o złożeniu przez Sanito Sp. z o.o. skargi do Sądu Okręgowego w Krakowie od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 listopada 2019 r. (sygn. akt KIO 2025/19 i KIO 2029/19), wraz z wnioskiem o udzielnie zabezpieczenia. W przypadku udzielenia zabezpieczenia przez sąd Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy na wykonanie zamówienia do dnia ogłoszenia wyroku przez sąd.

Wcześniejsze odwołanie wniesione przez Sanito Sp. z o.o. (sygn. akt KIO 2526/19) z dnia 12 grudnia 2019 r. zostało odrzucone przez KIO w dniu 20 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym.

W dniu 30 grudnia 2019 r. Sanito Sp. z o.o. wniósł kolejne odwołanie do KIO (sygn. akt: KIO 2678/19) m.in. na przedwczesne unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty. W chwili obecnej przekazano stosowne dokumenty do KIO dla tego postępowania.

 

Liszki, dnia 12 czerwiec 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”

Więcej informacji w zakładce przetargi na stronie internetowej http://www.bliskokrakowa.pl,

 

Liszki, dnia 20 stycznia 2019 r.

 W dniu 19 grudnia 2018 r. w Krakowie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu: „Czysta Energia Blisko Krakowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa została zawarta pomiędzy: Zarządem Województwa Małopolskiego oraz stowarzyszeniem Blisko Krakowa będącego liderem projektu i reprezentującym Gminy Partnerskie: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów.

 

Liszki, dnia 20 czerwca 2018r.

Dofinansowanie dla odnawialnych źródeł energii

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Wśród 4 wybranych do dofinansowania projektów (na 2 miejscu listy rankingowej) znalazł się projekt pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”, którego Liderem jest Stowarzyszenie LGD Blisko Krakowa, a partnerami Gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie będą mogli skorzystać
z dofinansowania. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2019. Mieszkańców prosimy o cierpliwość, gdyż przed zawarciem umowy koniecznym jest sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wyłonienie Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.

Na dodatkowe pytania odpowiedzą pracownicy Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska :
Anna Szewczyk – 122576571, a.szewczyk@liszki.pl - Ekodoradca
Małgorzata Soja – 12 257 65 45, m.soja@liszki.pl

 

Liszki, dnia 14 stycznia 2017r

Gmina Liszki wraz z 5 innymi gminami (Czernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów) planuje pozyskać dotacje na inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONO!

Urząd Marszałkowski ogłosi wyniki konkursu najprawdopodobniej w kwietniu 2018 roku.

Osoby zainteresowane instalacjami OZE prosimy o kontakt z Ekodoradcą - Katarzyną Stadnik - w celu wpisania się na listę rezerwową.
tel. 12 257 65 71 k.stadnik@liszki.pl

Prezentacja OZE (kliknij, aby otworzyć)