Gospodarowanie odpadami w 2024 roku

 

REKLAMACJE ODBIORU ODPADÓW

W 2024 r. podstawowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona przez Radę Gminy Liszki Uchwałą NR XLII/634/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty nie ulega zmianie.

Płatności należy dokonywać zgodnie ze złożoną przez właściciela nieruchomości deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według stawki obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., tj.

 • 37,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz oddawania odpadów "BIO ogrodowe",
 • 148,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawka w przypadku kompostowania odpadów „BIO ogrodowe”:

Od 1.01.2024 r. do 31.03.2024 r.:

 • 35,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz kompostowania odpadów „BIO ogrodowe”,

Od 01.04.2024 r.:

 • 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz kompostowania odpadów „BIO ogrodowe”,

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Liszki nr LVII/804/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty.

W związku z powyższym osoby, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w której zdeklarowały posiadanie kompostownika otrzymają nowe zawiadomienia na przełomie miesiąca kwiecień/maj.

Pozostałe osoby, które oddają odpady „BIO ogrodowe” z uwagi na brak zmiany stawki nie otrzymają nowych zawiadomień, ponieważ obowiązują ich zawiadomienia z 2023 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego płatnika lub na ogólny rachunek bankowy 77 8591 0007 0210 0000 0068 0003 raz na kwartał w terminach:

 • 30.03.2024 r.,
 • 30.06.2024 r.,
 • 30.09.2024 r.,
 • 30.12.2024 r.

Ryczałtowa stawka dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe:

 • 206,00 zł ryczałtowo za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe,
 • 824,00 zł opłata podwyższona jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Uwaga!

 • zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
 • nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i chęci skorzystania z ulgi w opłacie za odpady.
 • Nie ma konieczności składania nowej deklaracji gdy posiadanie kompostownika jest już zgłoszone. Nową deklarację należy złożyć w przypadku rezygnacji z kompostowania bioodpadów.
 • skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że odpady "BIO ogrodowe" nie będą odbierane przez firmę wywozową. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.
 • Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie funkcjonował raz w miesiącu w drugą sobotę, na działce nr 3056/4 w Kaszowie - parking obok cmentarza)
 • od miesiąca kwietnia do października odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych będzie odbywał się dwa razy w miesiącu
 • harmonogramy dostępne są na stronie internetowej www.liszki.pl. PW MIKI zleciło Poczcie Polskiej dostarczenie wersji papierowej do każdej nieruchomości.
 

Informacje dodatkowe

Informacja dla mieszkańców gminy Liszki składajacych wnioski o bezplatny wywóz azbestu pochodzący z wymiany pokryć dachowych
Wniosek o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest
Zasady funkcjonowania PSZOK
Informacja z otwarcia ofert „świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Liszki w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021 r.
Informacja z otwarcia ofert „świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy Liszki w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018r.
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżniane zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wyniki międzyszkolnego konkursu zbórki baterii (2020)
Wyniki międzyszkolnego konkursu zbórki baterii (2019)
Wyniki miedzyszkolenego konkursu zbiórki baterii (2018)
Wyniki miedzyszkolenego konkursu zbiórki baterii (2017)
Wniosek o nieodpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest
Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
Nowy wzór sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Informacje dotyczące nawożenia ziemi i gruzu na działki

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych /przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Liszki