Gospodarowanie odpadami

W dniu 25.11.2021 r. Rada Gminy Liszki podjęła Uchwałę nr XXXIII/478/2021 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty.
Poniżej wysokość opłaty, która będzie obowiązywała od 01.01.2022 r.
*35 zł miesięcznie od mieszkańca
*70 zł opłata podwyższona, w przypadku niewypełniania przez mieszkańca obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące,
w których nie wypełniono obowiązku segregacji.  
*33 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku zdeklarowania posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
* 191,90 zł ryczałtowo za rok  od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe
* 383,80 zł opłata podwyższona jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe

Uwaga!
*zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
*nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów
w przydomowym kompostowniku i skorzystania z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.
*od stycznia 2022 roku nastąpi zmiana w funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- zamiast dwóch punktów będzie utworzony jeden punkt (ale na dotychczasowych zasadach- raz w miesiącu w drugą sobotę, na działce nr 629/3 w Kaszowie- zajezdnia autobusowa obok SP nr 1).
* od miesiąca kwietnia do października odbiór odpadów zmieszanych
i biodegradowalnych będzie odbywał się dwa razy w miesiącu
* harmonogramy dostępne są na stronie internetowej www.liszki.pl. PW MIKI zleciło Poczcie Polskiej dostarczenie wersji papierowej do każdej nieruchomości