Gospodarowanie odpadami w 2024 roku

W dniu 09.11.2022 r. Rada Gminy Liszki podjęła Uchwałę nr XLII/634/2022 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty. Poniżej wysokość opłaty, która będzie obowiązywała od 01.01.2023 r.:

 • 37,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
 • 148,00 zł opłata podwyższona, w przypadku niewypełniania przez mieszkańca obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące w których nie wypełniono obowiązku segregacji,
 • 206,00 zł ryczałtowo za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe,
 • 824,00 zł opłata podwyższona jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Uwaga!

 • zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
 • nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i chęci skorzystania z ulgi w opłacie za odpady (w 2024 roku ulga wynosi 2,00 zł od osoby).
 • Nie ma konieczności składania nowej deklaracji gdy posiadanie kompostownika jest już zgłoszone. Nową deklarację należy złożyć w przypadku rezygnacji z kompostowania bioodpadów.
 • skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie funkcjonował raz w miesiącu w drugą sobotę, na działce nr 629/3 w Kaszowie- zajezdnia autobusowa obok SP nr 1)
 • od miesiąca kwietnia do października odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych będzie odbywał się dwa razy w miesiącu
 • harmonogramy dostępne są na stronie internetowej www.liszki.pl. PW MIKI zleciło Poczcie Polskiej dostarczenie wersji papierowej do każdej nieruchomości.
 

Informacje dodatkowe

Informacja dla mieszkańców gminy Liszki składajacych wnioski o bezplatny wywóz azbestu pochodzący z wymiany pokryć dachowych
Wniosek o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest
Zasady funkcjonowania PSZOK
Informacja z otwarcia ofert „świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Liszki w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021 r.
Informacja z otwarcia ofert „świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy Liszki w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018r.
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżniane zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wyniki międzyszkolnego konkursu zbórki baterii (2020)
Wyniki międzyszkolnego konkursu zbórki baterii (2019)
Wyniki miedzyszkolenego konkursu zbiórki baterii (2018)
Wyniki miedzyszkolenego konkursu zbiórki baterii (2017)
Wniosek o nieodpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest
Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
Nowy wzór sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Informacje dotyczące nawożenia ziemi i gruzu na działki

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych /przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Liszki