22 czerwca 2021 Oświata

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Referat Społeczno-Administracyjny
Kierownik referatu: Małgorzata Soja

Ewidencja Działalności Gospodarczej: Karolina Domagała
ul. Mały Rynek 18, pok. 2
tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew
. 559
tel. bezpośredni:  12 257 65 59

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 14:30
Piątek 7:30 - 13:30

Sprawy:

- wydawanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o zmianie wpisu oraz innych danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o zawieszenie wykonywania Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o wznowienie wykonywania Działalności Gospodarczej

- wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

- wydawanie i cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

- naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Ważne terminy:

 

Składanie oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok

do 31 stycznia

 

Terminy wnoszenia opłat za poszczególne raty:

- 31 stycznia

- 31 maja

- 30 września

 

Konto bankowe:
 Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach:
 77 8591 0007 0210 0000 0068 0003

 

Druki do pobrania:

- Wniosek CEIDG

- Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych

 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Chcesz sprzedawać alkohol w sklepie albo w restauracji? Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę
Sprawę można załatwić:
•    podczas wizyty w urzędzie
•    listownie
•    elektronicznie

Jakie są zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Żeby prowadzić detaliczną sprzedaż alkoholu musisz mieć odpowiednie zezwolenie na konkretny rodzaj alkoholu.

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):
•    do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
•    powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
•    powyżej 18% zawartości alkoholu

Jeśli chcesz mieć w ofercie wszystkie rodzaje alkoholi, musisz złożyć  wniosek o trzy zezwolenia.

Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:
Poza uzyskanie zezwolenia warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest:

•    zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców:

o    posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych
o    będących drobnymi producentami wina z upraw własnych lub przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie

•    w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty
•    posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży
•    wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu
•    zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany
•    prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy
•    przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Uwaga! Każdy kto sprzedaje napoje alkoholowe bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia przestępstwo, za co grozi grzywna.

Kiedy trzeba informować o sprzedanym alkoholu
Co roku, do 31 stycznia, musisz złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku.

Jak zrezygnować z zezwolenia
Jeżeli chcesz zrezygnować ze sprzedaży alkoholu przed terminem upływu ważności zezwolenia, na przykład w związku z likwidacją sklepu, musisz poinformować o tym urząd, w terminie 14 dni od zmiany stanu faktycznego.

Zezwolenie w okresie zawieszenia działalności
Jeśli chcesz zawiesić działalność i masz ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu pamiętaj, że zawieszenie nie powoduje automatycznie jego wygaśnięcia. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia powinieneś wypełniać wszystkie obowiązki związane z posiadaniem pozwolenia, czyli składać oświadczenia o sprzedaży alkoholu w roku poprzednim oraz dokonywać opłat za korzystanie z zezwolenia. Możesz jednak zgłosić wniosek o rezygnację z zezwolenia w związku z zawieszeniem

________________________________________
Uwaga! Jeśli twoje zezwolenie wygaśnie ponieważ upłynął termin na jaki zostało wydane, a dalej chcesz sprzedawać alkohol, musisz złożyć nowy wniosek o kolejne zezwolenie.

Co zrobić krok po kroku
1.    Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Zaznacz we wniosku, jakie napoje alkoholowe zamierzasz sprzedawać. W jednym wniosku możesz wystąpić o wszystkie trzy zezwolenia.

Jeśli prowadzisz firmę w formie spółki cywilnej, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Jeśli ustanowiliście jedną osobę, która będzie reprezentować całą spółkę – wtedy wniosek podpisuje tylko ten wspólnik, który ma upoważnienie do reprezentowania spółki.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek o wydanie zezwolenia.

2.    Urząd gminy sprawdzi twój wniosek
Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to dostaniesz zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

3.    Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wyda opinię o lokalizacji punktu sprzedaży
Na stronie urzędu gmin znajdziesz uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W uchwale sprawdzisz między innymi w jakiej odległości od kościoła lub szkoły można sprzedawać alkohol. Dodatkowo rada gminy ustala maksymalną liczbę zezwoleń jaka może być wydana na danym terenie.
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych oceni czy lokalizacja twojego punktu sprzedaży spełnia te warunki i wyda opinię – pozytywną albo negatywną.

4.    Dostaniesz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Jeżeli twój wniosek jest poprawny, lokalizacja punktu sprzedaży jest odpowiednia i zapłaciłeś lub zapłaciłaś za zezwolenie, to urząd wyda ci zezwolenie.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:
•    minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa)
•    minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub)

Ile zapłacisz

Jaka jest opłata za zezwolenie
Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:
•    napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):

o    525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł
o    1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

•    napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

o    2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł
o    2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

Jeśli sprzedawałeś lub sprzedawałaś już napoje alkoholowe, to wartość sprzedaży za ubiegły rok podaj w kwotach brutto (czyli z podatkiem VAT i akcyzą), oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.
________________________________________

Kiedy zapłacić
Jeśli posiadasz nowe zezwolenie na  sprzedaż napojów alkoholowych, to opłatę za zezwolenie przypadającą na dany rok wpłać przed udzieleniem zezwolenia.
Jeśli posiadasz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, to wyliczoną opłatę wpłać w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo, w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

________________________________________
Gdzie zapłacić
Opłatę za zezwolenie wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy.

Konto Urzędu Gminy Liszki :
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach:
 77 8591 0007 0210 0000 0068 0003

________________________________________
Zwrot opłaty za zezwolenie
Jeżeli twoje zezwolenie zostanie cofnięte albo z jakichś przyczyn wygaśnie przed upływem terminu na jaki zostało wydane (na przykład nie złożysz w terminie oświadczenia albo nie opłacisz zezwolenia), nie możesz ubiegać się o zwrot tej części opłaty, której nie „wykorzystasz" z powodu cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia.

Oznacza to, ze przedsiębiorca, którego zezwolenie straciło ważność zarówno na skutek wygaszenia, jak i cofnięcia (bez względu na to dlaczego tak się stało), nie otrzyma zwrotu  opłaty za korzystanie z zezwolenia wniesionej zarówno przy podejmowaniu działalności objętej zezwoleniem, jak i w trakcie korzystania z takiego zezwolenia w każdym następnym roku kalendarzowym.

Ile będziesz czekać
Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Kiedy urząd cofnie zezwolenie
•    będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
•    powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego
•    będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł
•    podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu)
•    popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
•    zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem

Jeśli cofnięto ci zezwolenie, możesz złożyć wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Kiedy zezwolenie wygaśnie
Zezwolenie wygasa w przypadku:
•    likwidacji punktu sprzedaży
•    upływu terminu ważności zezwolenia
•    zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
•    zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
•    niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

Ważne! Jeżeli twoje zezwolenie wygasło w związku z niezłożeniem oświadczenia o rocznej sprzedaży lub niezapłaceniem w terminie opłaty, możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane (grozi za to grzywna).

Wyprzedaż napojów alkoholowych
Jeżeli twoje zezwolenie na detaliczny obrót napojami alkoholowymi wygaśnie, a nadal posiadasz zapasy napojów alkoholowych możesz wystąpić o zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych do właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)

Hurtowa sprzedaż napojów alkoholowych
Jeśli chcesz prowadzić hurtową sprzedaż napojów alkoholowych do 18% musisz uzyskać zezwolenie właściwego marszałka województwa a jeśli chcesz prowadzić hurtową sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% musisz uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu na przyjęciach lub na sprzedaż jednorazową
Jeśli zajmujesz się organizacją przyjęć lub chcesz sprzedawać alkohol na festynach i piknikach, powinieneś uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w trakcie przyjęć lub jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

 

Przewodnik Przedsiębiorców korzystających z środowiska (Przygotował i opracował Departament Środowiska - aktualizacja z 1 marca 2017roku)

Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców (Przygotowało i opracowało Ministerstwo Cyfryzacji - maj 2018)