Zwrot podatku akcyzowego

Opis procedury składania wniosków odnośnie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Liszki:

 1. Wnioski należy składać:
  * w pierwszym terminie od 1 lutego do 28 lutego,
  * w drugim terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.
   
 2. Do wniosku należy załączyć:
  * oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności,
  * oświadczenie o dzierżawie działek- jeśli jest się dzierżawcą,
  * informację o liczbie DJP bydła w gospodarstwie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - jeśli posiada się bydło.
  * faktury:
  - składane w pierwszym terminie w lutym powinny być z okresu od 1 sierpnia do 31 stycznia,
  - składane w drugim terminie w sierpniu powinny być z okresu od 1 lutego do 31 lipca.

WAŻNE!

Faktury powinny być zgodne z art. 106e ust. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z poźn.zm.), dalej: „ustawa o VAT”; faktura oraz faktura uproszona powinna zawierać m. in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany mowa o numerze NIP lub PESEL.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166) identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ww. ustawy. Powyższy przepis określa dwie grupy podatników, którzy dla celów podatkowych posługują się albo numerem PESEL albo NIP.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o dzierżawie
 2. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej skarbowej składane przez rolnika
 3. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej