Zwrot podatku akcyzowego

Opis procedury składania wniosków odnośnie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty podczas produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Liszki:

 1. Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.
 • Składając wniosek dotyczący gospodarstwa rolnego i/lub bydła faktury winny być z okresu od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
 • Składając wniosek dotyczący gospodarstwa rolnego i świń, owiec, kóz i koni faktury winny być z okresu od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – wymagane zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oświadczenie o ilości DJP * koni.
 1. Do wniosku należy załączyć:
  • oświadczenie, że olej napędowy został wykorzystany do produkcji rolnej
  • oświadczenie o dzierżawie działek- jeśli jest się dzierżawcą,
  • zestawienie faktur VAT (wpisane i ułożone chronologicznie)
  • informację o liczbie DJP* bydła, świń, owiec i kóz w gospodarstwie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - jeśli posiada się powyższe zwierzęta
  • oświadczenie o liczbie DJP* koni w przypadku ich posiadania.

UWAGA Rolniku musisz sam obliczyć DJP* w odniesieniu do koni!

 • faktury z NIP lub PESEL

- składane w pierwszym terminie w lutym powinny być z okresu od 1 sierpnia do 31 stycznia,
- składane w drugim terminie w sierpniu powinny być z okresu od 1 lutego do 31 lipca.

*DJP- Duże Jednostki Przeliczeniowe

 

WAŻNE!

Faktury powinny być zgodne z art. 106e ust. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z poźn.zm.), dalej: „ustawa o VAT”; faktura oraz faktura uproszona powinna zawierać m. in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany mowa o numerze NIP lub PESEL.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166) identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ww. ustawy. Powyższy przepis określa dwie grupy podatników, którzy dla celów podatkowych posługują się albo numerem PESEL albo NIP.

 

Wnioski:

Pozostałe obowiązkowe dokumenty:

Informacje: