26 lutego 2024 Informacje

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Mały Grant „Obchody 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich Czułowie”

Nazwa Oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Czułowie
Nazwa zadania: „Obchody 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich Czułowie
Rodzaj zadania publicznego: Kultura i sztuka 

Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Liszki: 19.02.2024 r.
Termin realizacji zadania publicznego: od:  15.04.2024 do: 10.07.2024 r.
Wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł
Inne źródła finansowania: 50,00 zł
Całość zadania: 10.050,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 9.000,00 zł

Możliwość zgłaszania uwag: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (…), może zgłosić uwagi dotyczące oferty”
/Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zmianami)

Załączniki:

  1. Oferta mały grant:  Koło Gospodyń Wiejskich w Czułowie
  2. Formularz zgłaszania uwag

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Mały Grant „Obchody 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich Czułowie”