26 lutego 2024 Informacje

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Mały Grant „Dyktando z Marszałkiem”

Nazwa Oferenta: Krakowska Drużyna Orląt im. Antosia Petrykiewicza
Nazwa zadania: „Dyktando z Marszałkiem”
Rodzaj zadania publicznego: Podtrzymywanie i utrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości  

Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Liszki: 23.02.2024 r.
Termin realizacji zadania publicznego: od:  01.03.2024 do: 20.05.2024 r.

Wnioskowana kwota dotacji: 3.380,00 zł
Inne źródła finansowania: 2.020,00 zł
Całość zadania: 5.400,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 3.380,00 zł

Możliwość zgłaszania uwag: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (…), może zgłosić uwagi dotyczące oferty”
/Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zmianami)

Załączniki:

  1. Oferta mały grant
  2. Formularz zgłaszania uwag

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Mały Grant „Dyktando z Marszałkiem”