29 sierpnia 2022 Informacje

Nabór na zastępstwo na czas nieobecności pracownika w Urzędzie Gminy Liszki (Podinspektor ds. ochrony powietrza – Główny Ekodoradca - 1 Etat)

Na podstawie art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ) zarządzam co następuje:

§1.

1. Zarządzam przeprowadzenie naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika,  w wymiarze 1/1 etatu w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Liszki – Podinspektor ds. ochrony środowiska „Główny Ekodoradca” – 1 etat
2. Nabór przeprowadzony zostanie w formie konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

§2.

1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu będzie umieszczone od dnia 29.08.2022 roku do dnia 13.09.2022 roku na stronie przedmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Liszkach, ul .Mały Rynek 2, 32-060 Liszki.
2. Termin składania ofert ustala się na dzień 13.09.2022 r.
3. Ustalam treść ogłoszenia o naborze w brzmieniu podanym w załączniku nr 1 do nin. Zarządzenia.

§3.

Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania konkursowego w składzie :
Małgorzata Soja –Przewodniczący komisji;
Iwona Smaga - Członek Komisji;
Katarzyna Mrożek– Członek Komisji.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Liszki
Paweł Miś

ZARZĄDZENIE NR SA.0050.139.2022 Wójta Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR SA.0050.141.2022 Wójta Gminy Liszki z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr SA.0050.139.2022 Wójta Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dla kandydatów
Załącznik nr 3 - Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - Oświadczenie