15 listopada 2023 Informacje

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 18 listopada 2023 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 18 listopada 2023 r. (sobota) w godzinach od 10:00 do 15:00

Gdzie?
Kaszów parking obok cmentarza (dz. 3056/4)

Co można oddać?

  • odpady wielkogabarytowe (w tym m.in.: meble, szafy, tapczany, dywany)
  • odpady zielone (w workach),
  • metal,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odzież, tekstylia,
  • zużyte opony (tylko z samochodów osobowych),
  • świetlówki, baterie, akumulatory,
  • leki
  • zmieszane odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe pochodzące z drobnych remontów (zapakowane w worki o odpowiedniej wytrzymałości- maksymalnie 10 worków 120l).

PUNKT nie przyjmuje m.in. odpadów zmieszanych,  opon z ciągników i samochodów ciężarowych,  części samochodowych, popiołu.

Pamiętaj!
Odpady na miejsca zbiórek można przywozić tylko w wyznaczonych godzinach, w danym dniu i przekazywać je pracownikom PW Miki. Obsługa PSZOK ma prawo żądać od osoby oddającej odpady dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Gminy. Rozładunek odpadów leży po stronie mieszkańców.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 18 listopada 2023 r.

1. Co zrobić z odpadami z remontów ?

Obowiązek zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych powstałych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę/firmę działającą na zlecenie lub umowę w gospodarstwach domowych ciąży na wykonawcy tych robót. Jeżeli prace były wykonywane metodą gospodarczą to właściciel nieruchomości powinien zwrócić się do firmy posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej (wykaz dostępny w BIP UG Liszki) posiadającej pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Liszki z prośbą o podstawienie kontenera na odpady remontowe na swój koszt. W związku z powyższym odpady remontowo-budowlane pochodzące z generalnych remontów swoich nieruchomości w tym. m.in. styropian pochodzący z ocieplenia budynków czy pokrycie dachowe nie będą odbierane przez firmę PW MIKI).

2. Co zrobić z częściami samochodowymi?

Nie wrzucaj ich do pojemników na odpady zmieszane, żółtych worków, nie  przywoź  do Punktu PSZOK, nie wystawiaj podczas mobilnego odbioru odpadów sprzed nieruchomości, ponieważ nie zostaną odebrane!

Fotele, felgi, zderzaki, szyby, części zamienne itp. nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane w ramach funkcjonującego systemu.

Jeżeli odpady zostały wytworzone podczas napraw dokonywanych w zakładach mechaniki pojazdowej, to za ich utylizację odpowiada zakład mechaniki. Jeżeli odpady zostały wytworzone w wyniku samodzielnych napraw, to właściciel samochodu winien je oddać we własnym zakresie do stacji demontażu pojazdów lub wynająć kontener we własnym zakresie.

3. Opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, worki po nawozach, sznurki, folie, przepracowane oleje silnikowe nie są odpadami komunalnymi. Pochodzą z działalności rolniczej i powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia. Zużyte opony rolnicze, można także oddać w punktach świadczących wymianę takich opon.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 122576545
Niejasności w nakazach płatniczych 122576570
Ekodoradcy tel. 122576571, 122576549
lub kontakt mailowy ug@liszki.pl