22 listopada 2022 Informacje

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Liszki (KOWR OT Kraków)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie

Działając na podstawie ustawy z dnia 19-10-1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 514 ze zm.), ustawy z dnia 14-04-2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 507), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30-04-2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2092), ustawy z dnia 10-05-2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 23-04-1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz zarządzeń Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LISZKI,
POWIAT KRAKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
CENA NIERUCHOMOŚCI OBNIŻONA O 15%

I. Przedmiot sprzedaży

Nieruchomość nierolna, niezabudowana, położona w obrębie 0006 Kaszów, gm. Liszki, o ogólnej powierzchni 0,16 ha, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 2144 objęta KW KR1K/00021153/0 w tym:
- grunty orne – 0,16 ha (w tym: RIIIb-0,16 ha).

Stan prawny dla ww. nieruchomości poświadczony jest Decyzją Wojewody Krakowskiego z dnia 05 maja 1995 r. (znak: GG-IV-6017/1/214/95/Ra) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi 473 960,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych), w tym podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium - 50 000,00 zł.
Minimalne postąpienie - 4 7 40,00 zł.
W cenie nieruchomości uwzględnione zostały koszty przygotowania do sprzedaży.
Brak możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Liszki (KOWR OT Kraków)