22 czerwca 2021 Oświata

Planowanie przestrzenne

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.30
Kierownik referatu: Michał Korbiel
ul. Mały Rynek 18, pok. nr 4
tel. bezpośredni 12 280 62 42, 12 257 65 54, 12 257 65 63
tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 554, 563

 

DRUKI DO POBRANIA:

Sprawy:
- wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- opiniowanie wstępnych projektów podziałów działek w zakresie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy
- wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- zmiana i przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
- dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości gruntowych i lokali stanowiących własność gminy
- udostępnianie dokumentów archiwalnych dot. wydanych pozwoleń na budowę do roku 2003 oraz decyzji o warunkach zabudowy
- ustalanie w drodze decyzji jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. "opłaty planistycznej"

Zmiany planistyczne

Plan ogólny gminy

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Wzór wypełniania Formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

Gminny Portal Mapowy: http://www.portal.gison.pl/liszki/