05 października 2022 Informacje

Zarządzenie Wójta Gminy Liszki SA.0050.155.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji

Na podstawie § 16 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/370/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liszki - zarządzam co następuje:

§ 1

Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami, najemcami i użytkownikami nieruchomości o numerach działek: 1130/2; 2796/1; 1128/1; 1127/1; 1127/2; 1126/7; 1126/3; 1096/5; 1095/6; 1094/6 w miejscowości Cholerzyn; zobowiązane są w okresie od dnia 24 października 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku przystąpić na swoim terenie do deratyzacji (tępienia szczurów).

§ 2

Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zwrócić się do firmy specjalistycznej posiadającej wiedzę i doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania akcjami deratyzacji, znające dobrze zarówno biologię gryzoni, ich zwyczaje, preferencje jak i nowoczesne preparaty biobójcze oraz potrafiące profesjonalnie przygotować program monitorowania obecności gryzoni. Firma ta powinna ponosić odpowiedzialność w zakresie skuteczności przeprowadzanych akcji deratyzacji. Właściciele nieruchomości wskazanych w §1 powinni zastosować się do zaleceń firmy wykonującej deratyzację w postępowaniu zarówno przed, w trakcie jak i po zabiegu.

§ 3

Koszty deratyzacji ponoszą w całości właściciele nieruchomości wskazanych w §1.

§ 4

Właściciele, administratorzy, zarządcy, najemcy i użytkownicy nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych. Winni oni również przedstawić fakturę potwierdzającą przeprowadzenie deratyzacji na wskazanych w §1 nieruchomościach wystawioną przez firmę deratyzacyjną w terminie 14 dni od dnia wykonania deratyzacji.

§ 5

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art. 117 Kodeksu Wykroczeń „Kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 zł albo nagany”.

§ 6

Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń sołectwa Cholerzyn oraz na terenie Urzędu Gminy Liszki, ul. Mały Rynek 2, umieszcza się na stronie internetowej Gminy Liszki oraz rozsyła pocztą tradycyjną do właścicieli wskazanych nieruchomości w §1 .

§ 7

Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 30 września 2022 roku do dnia 15 listopada 2022 roku.

Wójt Gminy Liszki
Paweł Miś

Załącznik:

Zarządzenie Wójta Gminy Liszki SA.0050.155.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji