Zwrot podatku akcyzowego

Opis procedury składania wniosków odnośnie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej - do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego, w terminie:

 • od 1 lutego do 28 lutego bieżącego roku - za zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
 • od 1 sierpnia  do 31 sierpnia bieżącego roku - za zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza).

3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

4. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje nr z tego rejestru.

5. Do wniosku należy załączyć:

 • oświadczenie, że olej napędowy został wykorzystany do produkcji rolnej
 • oświadczenie o dzierżawie działek- jeśli jest się dzierżawcą,
 • zestawienie faktur VAT (wpisane i ułożone chronologicznie)
 • informację o liczbie DJP* bydła, koni, świń, owiec i kóz w gospodarstwie
 • z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - jeśli posiada się powyższe zwierzęta
 • faktury z NIP lub PESEL:
  - składane w pierwszym terminie w lutym powinny być z okresu od 1 sierpnia do 31 stycznia,
  - składane w drugim terminie w sierpniu powinny być z okresu od 1 lutego do 31 lipca.

WAŻNE!

Faktury powinny być zgodne z art. 106e ust. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), dalej: „ustawa o VAT”; faktura oraz faktura uproszona powinna zawierać m. in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany mowa o numerze NIP lub PESEL.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 ze zm.) identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ww. ustawy. Powyższy przepis określa dwie grupy podatników, którzy dla celów podatkowych posługują się albo numerem PESEL albo NIP.

2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

Oznacza to, że w 2024 r. procent rolny może uzyskać:

 • 160,60 zł (110 x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,
 • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,
 • 5,84 zł (4 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń.
 • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,
 • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,
 • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

 

Wniosek:

Pozostałe obowiązkowe dokumenty:

Informacje: