17 września 2020 Informacje

Pogram unijny POPŻ pomoc żywnościowa Podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach informuje mieszkańców, iż niebawem rusza pogram unijny POPŻ pomoc żywnościowa Podprogram 2020.

Pogram unijny POPŻ pomoc żywnościowa Podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach informuje mieszkańców, iż niebawem rusza pogram unijny POPŻ pomoc żywnościowa Podprogram 2020.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy i których dochód nie przekracza 200 %.

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania skierowania wynoszą:
- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Tut. GOPS Liszki będzie wydawać osobom uprawnionym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody zainteresowanej osoby/rodziny.

Administratorem danych osobowych odbiorców końcowych PO PŻ jest GOPS Liszki.

Formalny okres trwania programu: listopad 2020 – lipiec 2021

Dotychczas najbliższe punkty wydawania żywności do których kierowano mieszkańców to Zgromadzenie Sióstr Albertynek z Mnikowa, SALTROM ul. Różana 5 w Krakowie.

Wzór skierowania, wytyczne w załącznikach
- wytyczne,
- wzór skierowania.