29 maja 2024 Informacje

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Liszki – Audytor wewnętrzny – 1/3 etatu.

Zarządzenie nr SA.120.25.2024
Wójta Gminy Liszki

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Liski – Audytor wewnętrzny– 1/3 etatu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.530) oraz regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Liszki ustalonym zarządzeniem SA.120.12.2023 Wójta Gminy Liszki z dnia 20 marca 2023 r.,  zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zarządzam przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1/3 etatu w  Urzędzie Gminy Liszki – Audytor wewnętrzny.

2. Nabór przeprowadzony zostanie w formie konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz regulaminem naboru.

§ 2.1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu będzie umieszczone od dnia 29 maja 2024 roku do dnia 12 czerwca 2024 roku na stronie przedmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 2.

2. Termin składania ofert ustala się na dzień 12 czerwca 2024 r.

3. Ustalam treść ogłoszenia o naborze w brzmieniu podanym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1 Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w składzie :

  1. Małgorzata Soja – Przewodniczący Komisji;
  2. Józefa Urban– Członek Komisji;
  3. Agnieszka Pyla – Członek Komisji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
1. Zarządzenie
2. Ogłoszenie
3. Regulamin naboru

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Liszki – Audytor wewnętrzny – 1/3 etatu.