18 stycznia 2022 Informacje

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Liszki na lata 2021-2030

Zarządzenie Nr SA.0050.7.2022 Wójta Gminy Liszki z dnia 17.01.2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Liszki na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXIX/414/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Liszki, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Liszki

- zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Liszki na lata 2021-2030.
2.    Konsultacje są prowadzone w celu poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie projektu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

1.    Przeprowadzenie konsultacji zarządza się w terminie od 19.01.2022 r. do 22.02.2022 r.
2.    Nieprzekazanie opinii, uwag co do projektu Strategii Rozwoju Gminy Liszki na lata 2021-2030
w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

§ 3

1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Liszki na lata 2021-2030 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Liszki na lata 2021-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszki, na stronie internetowej Urzędu Gminy Liszki https://www.liszki.pl/ oraz w Referacie Kultury Promocji i Sportu UG Liszki w godzinach pracy Urzędu.

§ 4

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
a.    pisemnej – poprzez zgłoszenie uwag i opinii do projektu Strategii w formie pisemnej za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który będzie dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszki, na stronie internetowej Urzędu Gminy Liszki https://www.liszki.pl/ oraz w Referacie Kultury Promocji i Sportu UG Liszki w godzinach pracy Urzędu. Formularz należy złożyć w następujący sposób:  
1)    w siedzibie Urzędu Gminy Liszki, ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
lub
2)    pocztą na adres Urzędu Gminy Liszki, ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki (decyduje data wpływu do Urzędu),
lub
3)    za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@liszki.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Liszki: /liszki/SkrytkaESP - za ważne uznaje się opinie przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
b.    pisemnej poprzez wykorzystanie elektronicznego formularza konsultacji udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy  Liszki https://www.liszki.pl/,
c.    punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Liszki (dwa dyżury po 3h w godzinach dopołudniowych oraz popołudniowych celem zapewnienia możliwie powszechnej dostępności dla mieszkańców) – możliwość składania uwag ustnie oraz pisemnie:
1)    w dniu 08.02.2022 r. w godzinach od 9:00 do 12:00
2)    w dniu 14.02.2022 r. w godzinach od 14:00 do 17:00

§ 5

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji jest Agnieszka Pyla -  UG Liszki , tel.: 12 257-65-44,  e-mail:  a.pyla@liszki.pl

§ 6

1.    Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych opinii, uwag.
2.    Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające
w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag.
3.    Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Liszki: https://www.liszki.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszki https://bip.malopolska.pl/ugliszki

§ 7

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszki, stronie internetowej Urzędu Gminy Liszki https://www.liszki.pl/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Liszki.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Paweł Miś
Wójt Gminy Liszki

 

ZAŁĄCZNIKI:

- Projekt Strategii Rozwoju Gminy Liszki na lata 2021-2030
- Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Liszki na lata 2021-2030

Elektroniczny formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Liszki na lata 2021-2030
(kliknij, aby wypełnić)