21 lutego 2024 Kultura

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Mały Grant „Zakup strojów regionalnych – krakowskich”

Nazwa Oferenta: Lisieckie Stowarzyszenie św. Jana Kantego
Nazwa zadania: „Zakup strojów regionalnych – krakowskich”
Rodzaj zadania publicznego: Kultura i sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego  

Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Liszki: 14.02.2024 r.
Termin realizacji zadania publicznego: od:  15.03.2024 do: 5.06.2024 r.

Wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł
Inne źródła finansowania: 10,00 zł
Całość zadania: 10.010,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 10.000,00 zł

Możliwość zgłaszania uwag: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (…), może zgłosić uwagi dotyczące oferty”
/Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zmianami)

Załączniki:

  1. Oferta mały grant:  Lisieckie Stowarzyszenie św. Jana Kantego
  2. Formularz zgłaszania uwag

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Mały Grant „Zakup strojów regionalnych – krakowskich”