21 lutego 2024 Kultura

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Mały Grant „Rodzinny piknik sportowo - rekreacyjny”

Nazwa Oferenta: Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Ściejowice

Nazwa zadania: „Rodzinny piknik sportowo - rekreacyjny”

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Data wpływu oferty do Urzędu Gminy Liszki: 16.02.2024 r.
"Termin realizacji zadania publicznego: od:  02.04.2024 do: 28.06.2024 r.

Wnioskowana kwota dotacji: 8.350,00 zł
Inne źródła finansowania: 2.000,00 zł
Całość zadania: 10.350,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 8.350,00 zł

Możliwość zgłaszania uwag: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (…), może zgłosić uwagi dotyczące oferty”
/Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zmianami)

Załączniki:

  1. Oferta mały grant:  Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Ściejowice
  2. Formularz zgłaszania uwag

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Mały Grant „Rodzinny piknik sportowo - rekreacyjny”