22 listopada 2021 InformacjeSportOświata

Wójt Gminy Liszki ogłasza nabór uczniów klas V i VI szkół podstawowych Gminy Liszki na zajęcia nauki i doskonalenia pływania

Wójt Gminy Liszki ogłasza nabór uczniów klas V i VI szkół podstawowych Gminy Liszki na zajęcia nauki i doskonalenia pływania

Zajęcia finansowane są w 100% z budżetu Gminy Liszki. Rodzic nie ponosi żadnego kosztu.

Beneficjentami projektu będzie 100 uczniów z klas V i VI wszystkich 11 szkół podstawowych z terenu Gminy Liszki, wybieranych do projektu za zgodą rodziców.  

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie: od dnia 22 listopada 2021 r. do dnia 25 listopada 2021 r., z możliwością przedłużenia tego okresu, w celu osiągnięcia założonej liczby uczestników.

Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 godzin zajęć pozalekcyjnych z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół podstawowych Gminy Liszki, w okresie od dnia 29 listopada 2021 r. do dnia 10 marca 2022 r. W ramach organizacji zajęć przeprowadzonych zostanie 10 wyjazdów 2-godzinnych dla 5 grup, podczas których odbędzie się nauka i doskonalenie pływania dla uczestników, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu zajęć.

Miejsce realizacji projektu:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Fundacji im. ks. Siemaszki w Piekarach
Kryta pływalnia w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000
Piekary 2, 32-060 Liszki

Cel projektu:
1)    nauka pływania, która zrealizowana zostanie w grupach, w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu zajęć, w formie zjazdów;
2)    nabycie podstawowych umiejętności pływania;
3)    wzrost bezpieczeństwa uczniów poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów i w okresie letnim z akwenów wodnych;
4)    poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;
5)    zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów;
6)    upowszechnianie kultury fizycznej, służące między innymi integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport;
7)    szkolenie w wymiarze 20 zajęć (45 – minutowych) dla każdego uczestnika;
8)    zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się na basenach oraz akwenach wodnych.

W ramach projektu, uczniowie będą mieli zagwarantowany:
1)    wynajem obiektu,
2)    instruktorów,
3)    opiekę w czasie transportu,
4)    transport od miejsca zbiórki do miejsca realizacji zajęć i z powrotem,
5)    ubezpieczenie.

Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Liszkach (GZEAS):
tel. (12) 256 25 52;
mail: gzeas@liszki.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Liszki w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół podstawowych Gminy Liszki

Załącznik nr 1 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie o wyrażeniu zgodny na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 4 do Regulaminu - oświadczenie o braku przeciwskazań do nauki i doskonalenia pływania

Załącznik nr 5 do Regulaminu - wzór usprawiedliwienia nieobecności uczestnika zajęć

Załącznik nr 6 do Regulaminu - oświadczenie o rezygnacji uczestnika zajęć

Załącznik nr 7 do Regulaminu - Oświadczenie o spełnianiu kryterium dochodowego