20 marca 2023 Informacje

Ważne informacje dotyczące odbioru odpadów

Z uwagi na częste reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Liszki, przypominamy o konieczności wyraźnego oznakowana pojemników na odpady zmieszane numerem porządkowym budynku lub numerem ewidencyjnym działki w celu poprawnej weryfikacji właścicieli pojemników.

Przypominamy również, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2022.2151).

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ważne informacje dotyczące odbioru odpadów