Referat Spraw Obywatelskich

Realizuje zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Siedziba: Urząd Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 2, parter, pok. 2

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30
piątek 7.30-14.30

Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek 8.00 – 16.45
od wtorku do czwartku 7.30 – 15.15
piątek 7.30-14.15

Kontakt:
ewidencja ludności, tel. bezpośredni 12/257 65 62
dowody osobiste, tel. bezpośredni 12/257 65 52

W zakresie ewidencji ludności realizowane są następujące zadania:
1) prowadzenie ewidencji ludności:
a) zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
b) wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
c) zgłoszenia wyjazdu poza granice RP,
d) zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP;
2) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
3) prowadzenie postępowań administracyjnych:
a) w sprawach zameldowania,
b) w sprawach wymeldowania,
c) w sprawie anulowania czynności zameldowania lub wymeldowania,
d) w sprawie ustalenia charakteru pobytu;
4) udzielanie organom gminy prowadzącym postępowania meldunkowe pomocy prawnej w trybie art. 52. Kodeksu postępowania administracyjnego;
5) prowadzenie w formie informatycznej w podsystemie Korelacja rejestru mieszkańców obejmujących dane osobowo – adresowe stałych i byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz cudzoziemców;
6) uzupełnianie informatycznej bazy rejestru mieszkańców o brakujące dane osobowo–adresowe w związku z ustawowym obowiązkiem odstąpienia od prowadzenia zbiorów w systemie kartotecznym;
7) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
8) wydawanie zaświadczeń na żądanie stron z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Urzędu;
9) sporządzanie wykazów i spisów opartych na rejestrze mieszkańców:
a) spisów wyborców,
b) wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu,
c) wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej;
10) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, w tym m.in.:
a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,
b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców,
c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie skreślenia z rejestru wyborców;
11) użytkowanie aplikacji informatycznej „Źródło”;
12) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL;
13) sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego;
14) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL,
15) potwierdzanie profilu zaufanego;

W zakresie dowodów osobistych realizowane są następujące zadania:
1) przyjmowanie i rejestracja wniosków o wydanie dowodu osobistego;
2) wydawanie dowodów osobistych;
3) aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych;
4) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
5) unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
6) wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych, w tym:
a) o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
b) zawierające pełny odpis danych osoby, której wniosek dotyczy;
7) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
8) wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych, w tym:
a) o odmowie wydania dowodu osobistego,
b) stwierdzenia nieważności dowodu osobistego;
9) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
10) sporządzanie statystyk i sprawozdań;
11) przyjmowanie zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych;
12) przyjmowanie zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.