Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

 

Dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej w Liszkach

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi wewnętrznej w km od 0+000 do km 0+073,20 (sięgacz w km 0+000 do km 0+023,90) w miejscowości Liszki, Gmina Liszki

DOFINANSOWANIE: 1.030.071,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1.894.874,94 zł

Umowa pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Liszki o dofinansowanie zadania została podpisana 28.03.2023 r.
Zadanie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej w km od 0+000 do km 0+073,20 (sięgacz w km 0+000 do km 0+023,90) w zakresie wykonania nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników wraz z oświetleniem drogowym.

 

Dofinansowanie dla Zalewu na Piaskach popularnie nazywanego Zalewem w Kryspinowie

Kąpielisko „Zalew Na Piaskach” dwukrotnie w latach 2021 i 2022 otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.
2021: dofinansowanie 38 640 zł, środki własne 39 359,99 zł,
2022: dofinansowanie 35 680 zł, środki własne 38 755,00 zł.

W ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i środków własnych Gminy  Zalew zyskał nową infrastrukturę sportowo-rekreacyjną: urządzenia typu street workout, tor do gry w bule, 2 wielofunkcyjne boiska do siatkówki plażowej, które mogą również służyć do gry w piłkę ręczną, bule, badmintona, tenisa plażowego.

Realizacja projektu umożliwiła stworzenie miejsca aktywności sportowo- rekreacyjnej  dla wszystkich mieszkańców oraz będzie stanowiła miejsce kompleksowego wypoczynku.

 

Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022

Gmina Liszki w ramach projektu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 30 000,00 zł na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Mników.

W ramach zadania zakupiono:

  • piec konwekcyjno – parowy z podstawą – 1 szt.,
  • zmiękczacz do wody – 1 szt.,
  • pojemniki stalowe – 7 szt.,
  • pokrywy stalowe – 3 szt.,
  • ekspres do kawy – 1 szt.,
  • warnik do wody – 2 szt.,
  • zmywarko – wypażarkę z podstawą – 1 szt.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 30 000,00 zł
Całkowity koszt zadania: 45 338,05 zł.

 

 

Budowa drogi Morawica - Mników

 

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie

W ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie”.

W wyniku pozytywnej kontroli naszego wniosku została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Sportu a Gminą Liszki umowa o dofinansowanie.

Inwestycja dofinansowana będzie przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF):
Całkowita wartość projektu: 3.306.632,00 zł
Źródło dofinansowania:
Środki FRKF: 1.091.000,00 zł
Wkład własny: 2.215.532,00 zł

Projektem objęta będzie budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie wraz z zapleczem.

Budynek podzielony będzie na dwie części – część główną, którą stanowić będzie sala gimnastyczna i część towarzyszącą, czyli pomieszczenia szatni dla dziewcząt z zapleczem sanitarnym, szatni dla chłopców z zapleczem sanitarnym, pokój nauczycieli z zapleczem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, sala do ćwiczeń-siłownia, toaleta dla osób niepełnosprawnych, korytarz, portiernia, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne.

Nowa sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły łącznikiem. Będzie to budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W dniu 14.07.2020 r. teren pod budowę Sali gimnastycznej został protokolarnie przekazany Wykonawcy prac.

 

Budowa zbiorników wody w Czułowie i wodociągu w Baczynie

Informujemy, że ukończona została inwestycja w Czułowie i Baczynie pn.:  "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie Gminy Liszki poprzez: 1. Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Mników, 2. Budowę zbiorników wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Czułowie" mająca na celu - Poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Liszki poprzez przebudowę i modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Mników ( sołectwo Baczyn) oraz budowa 2 zbiorników wodnych w miejscowości Czułów w ramach działania - Podstawowe wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa" w ramach podziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" oraz Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych ( RFIL).

Koszty inwestycji:
-  Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Baczynie - wartość umowy 1.232.716,38 zł  (dofinansowanie z PROW -  458 555 zł , dofinansowanie z RFIL - 543 654 zł);

- Budowa zbiorników wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Czułowie - wartość umowy 1.598.754, 00 zł (dofinansowanie z PROW -  772 977 zł, dofinansowanie z RFIL - 526 823 zł).

 

Program asystent rodziny na rok 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773) ogłosił „Program asystent rodziny na rok 2021”, który dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach realizuje program „Asystent rodziny na rok 2021”, z którego otrzymał dofinansowanie przyznane w formie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości  2 000 zł brutto w formie jednorazowej na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Całkowita wartość zadania wynosi 2393,40 zł

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na 2021 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Łącznie na Program zaplanowano środki w wysokości nieprzekraczającej 8 mln zł.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Zadania asystenta rodziny określają przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może  skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Małopolskie Remizy 2019

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019”

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” związanego z realizacją prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zadanie „Adaptacja i modernizacja dobudowanego budynku do remizy OSP na działalność operacyjno-techniczną wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w remizie OSP w miejscowości Kryspinów.

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącach lipiec-wrzesień 2019 r.
Koszt całkowity zadania wyniósł: 202.074,72 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Województwa Małopolskiego: 70.000,00 zł

 

Samorząd Małopolski rozdysponował oszczędności powstałe po zrealizowanych i rozliczonych inwestycjach w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w związku z tym ogłoszono nabór wniosków o refundację dużych inwestycji realizowanych od 2007 roku.

Gmina Liszki zgłosiła swój wniosek o refundację kosztów inwestycji zrealizowanej od roku 2008 -2009 pn. „Budowa hali sportowej wraz z widownią i zapleczem przy Gimnazjum w Liszkach”. W wyniku pozytywnej kontroli naszego wniosku została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Liszki umowa o dofinansowanie Projektu w ramach osi Priorytetowej 6 Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Budowa hali sportowej wraz z widownią i zapleczem przy Gimnazjum w Liszkach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MALOPOLSKI”

Wnioskodawca: Gmina Liszki
Całkowita wartość projektu: 7.279.805,77zł
Źródło dofinansowania:
MRPO: 1.140.006,07 zł
Wkład własny: 6.139.799,70 zł
Termin realizacji projektu: 2008-2010

Przedmiotem projektu jest Budowa hali sportowej wraz z widownią i zapleczem przy Gimnazjum w Liszkach.

Projektem objęta będzie budowa hali sportowej wraz z widownią, z zapleczem szatniowym, łącznikiem, zagospodarowaniem terenu (m in. parking i droga dojazdowa) przy budynku Gimnazjum w Liszkach. Dla uczniów zaprojektowano zaplecze, które mieści dwa zespoły przebieralni z sanitariatami, przebieralnię dla osób niepełnosprawnych z węzłem sanitarnym. Prócz tego przewidziano pomieszczenie stanowiące magazyn na sprzęt sportowy oraz pokój nauczyciela WF. W części zaplecza znajdują się szatnie dla widzów a sanitariaty dla widzów znajdują się w łączniku prowadzącym do budynku. Połączenie ze szkołą umożliwione jest przez dwustopniową pochylnię.