Projekty finansowane ze śródków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie":

  1. Budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baczyn

Gmina Liszki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) realizuje następujące projekty (kliknij w baner):

  1. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Liszki
  2. Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe
  3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liszki
  4. Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe - etap 2
  5. Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”
  6. Razem dla bezpieczenstwa - doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Liszki
  7. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych
  8. Małopolska Tarcza Humanitarna. fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska


Gmina Liszki przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. „E-xtra kompetentna Gmina Liszki” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dofinansowanie projektu: z UE: 33 500,00 zł Okres realizacji projektu: 02.10.2019 - 29.11.2019 r. (kliknij w baner)