09 marca 2022 Informacje

Przypominamy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Liszki w 2022 roku

Oferty należy składać do 14 marca 2022 roku do godz. 17.00.

Przypominamy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Liszki w 2022 roku

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2490), zwanej dalej ustawą, oraz Uchwały nr XXXIII/476/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Liszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Wójt Gminy Liszki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Oferty należy składać do 14 marca 2022 roku do godz. 17.00.

Załączniki:
Zarządzenie Nr SA.0050.26.2022 Wójta Gminy Liszki z dnia 18.02.2022r.
Załącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Wytyczne do wypełniania oferty realizacji zadania publicznego