01 czerwca 2023 Informacje

Od 15 czerwca rusza rekrutacja do MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU KRAKOWSKIEGO

Młodzieżowa Rada funkcjonuje jako organ kolegialny, ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla organów Samorządu Powiatu Krakowskiego. Opiniuje projekty uchwał dotyczące młodzieży, podejmuje działania na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej oraz bierze udział w opracowaniu działań strategicznych powiatu na rzecz młodzieży oraz monitoruje ich realizację.

JAK ZOSTAĆ RADNYM MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU KRAKOWSKIEGO

Kto może kandydować?
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma osoba ucząca się, która w ostatnim dniu głosowania ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia, zamieszkała na terenie powiatu krakowskiego oraz która nie została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kiedy można zgłaszać kandydaturę?
Zgłaszanie kandydatur na radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego odbywa się w terminie od 15 czerwca do 14 lipca 2023 r.

Jak zgłosić kandydaturę?
Zgłaszanie kandydatur odbywa się wyłącznie elektronicznie, poprzez rejestrację i wypełnienie zgłoszenia aplikacyjnego w Strefie Kandydata.
Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia podpisana przez co najmniej 30 osób.

Więcej informacji:
https://powiat-krakowski.mlodziezowa-rada.org/

Od 15 czerwca rusza rekrutacja do MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU KRAKOWSKIEGO