Projekty zrealizowane w latach 2019-2023

1. W styczniu 2022 roku Gmina zakończyła projekt „Czysta Energia Blisko Krakowa”. W ramach realizacji projektu na terenie gminy Liszki zamontowano:

 • 164 instalacje fotowoltaiczne w domach prywatnych,
 • 30 instalacji kolektorów słonecznych w domach prywatnych,
 • 10 pomp ciepła w domach prywatnych,
 • 29 kotłów na pellet w domach prywatnych
 • 1 instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Morawicy,

Wartość inwestycji przeprowadzonych na terenie Gminy Liszki to: 4 785 983,18 zł

Projekt pod nazwą „Czysta Energia Blisko Krakowa”, koordynowany przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,  został zrealizowany przy współpracy pięciu Partnerskich Gmin Powiatu Krakowskiego: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów.

Projekt umożliwił pozyskanie dofinansowania dla uczestników, w wysokości,  aż 60% szacowanej wartości poszczególnych instalacji w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

 

2. W latach 2018-2023 w ramach budżetu własnego Gminy Liszki, dofinansowano wymianę aż 203 kotłów bezklasowych.

Łączna liczba środków przeznaczonych na wsparcie mieszkańców chcących przejść na ekologiczne źródło ciepła, to:  1 326 000 zł.

Program dotacyjny,  tzw. własny Gminy Liszki, finansowany jest w całości ze środków budżetu gminy. Wsparcie udzielane mieszkańcom  dotyczy zakupu i montażu kotłów gazowych kondensacyjnych oraz na biomasę , w latach ubiegłych również na paliwo stałe. O dotację mogą starać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Liszki. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

 

3. W latach 2020-2023 w ramach programu „W gminie Liszki łapiemy deszczówkę”, z budżetu własnego Gminy Liszki  sfinansowano zakup ponad 480 zbiorników na deszczówkę o pojemności 360 l, które zostały oddane do użytku mieszkańców Gminy Liszki.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 195 000 zł.

 

4. W latach 2019-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizując projekt "Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie  wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe – etap  2" przy wsparciu ze środków z budżetu Gminy Liszki, mieszkańcom Gminy Liszki, udzielono dotacji do wymiany 645 kotłów pozaklasowych.

W ramach projektu zamontowano:

 • 642 kotły gazowe
 • 3 kotły na pellet

Wartość wsparcia udzielonego mieszkańcom Gminy Liszki wynosi:  6 245 255, 19 zł,  1 706 730, 03 zł stanowi wkład z budżetu własnego Gminy Liszki,  natomiast 4 538 525, 16 zł ze środków RPO WM.

 

5. W latach 2020-2023 przekazano mieszkańcom łącznie 225 szt kompostowników. Kwota środków przekazanych na ten cel w latach 2020-2023 z Budżetu Gminy Liszki to 68 668,97 zł.

 

6. W latach 2020-2023 Gmina Liszki realizowała projekt EKO-TEAM, którego główny cel stanowiło zatrudnienie Ekodoradców aktywnie  wspierających mieszkańców w  realizację wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła,  termomodernizacji budynków i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Projekt był efektem długofalowej polityki gmin członkowskich Stowarzyszenia w dziedzinie poprawy jakości powietrza.

Podsumowanie projektu w materiale filmowym: https://youtu.be/zsBxz1KVN0E

W wyniku realizacji projektu EKO TEAM w gminie Liszki:

 • zatrudniono 2 ekodoradców,
 • wymieniono ponad 600 źródeł ciepła,
 • przeprowadzono niemal 200 termomodernizacji budynków,
 • zrealizowano ponad 250 inwestycji w odnawialne źródła energii.