04 grudnia 2023 Informacje

Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert związanych z wymianą źródła ogrzewania i termomodernizacją

Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do osób zainteresowanych wymianą źródła ogrzewania, montażem instalacji fotowoltaicznej, czy przeprowadzeniem innych działań termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych:

W związku z informacjami o wykonawcach proponujących wymianę źródła ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej czy wykonanie innych prac termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych, powołujących się na współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) oraz finansowanie tych robót z programu „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy realizującego dostawę i usługę wyłącznie na własne ryzyko.

Umowa na realizację prac zawierana jest pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wykonującą prace. W związku z tym WFOŚiGW w Krakowie i Wykonawcę nie łączy żadna umowa czy zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Ważne jest, aby decyzja o zawarciu umowy z Wykonawcą prac była podejmowana przez Mieszkańca bez nacisku i pośpiechu. Powinna być przemyślana i skonsultowana z rodziną, sąsiadami czy pracownikami urzędu gminy prowadzonymi punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Podkreślamy że przede wszystkim warto współpracować z firmami znanymi na rynku lokalnym i porównać ceny proponowanych usług.

Państwa nieufność powinno wzbudzić szczególnie powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo z WFOŚiGW w Krakowie w realizacji programu „Czyste Powietrze”. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do WFOŚiGW jest Gmina, a także wybrane banki (wskazane na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl ).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie promują konkretnych firm instalacyjnych, dystrybucyjnych i wykonawczych.

Zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” prowadzonego przez pracowników Gminy Liszki.

Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert związanych z wymianą źródła ogrzewania i termomodernizacją