20 lutego 2023 Informacje

Informacja o przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Liszki

Zarządzenie nr SA.0050.16.2023
Wójta Gminy Liszki

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Liszki -Podinspektor – 1 etat.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1/1 etatu w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Liszki – Podinspektor – 1 etat.
  2. Nabór przeprowadzony zostanie w formie konkursu, zgodnie z przepisami ustawy
    z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

§ 2

  1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu będzie umieszczone od dnia 10.02.2023 roku do dnia 24.02.2023 roku na stronie przedmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 2.
  2. Termin składania ofert ustala się na dzień 24.02.2023 r.
  3. Ustalam treść ogłoszenia o naborze w brzmieniu podanym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w składzie :

  1. Małgorzata Soja – Przewodniczący komisji;
  2. Iwona Smaga – Członek Komisji;
  3. Katarzyna Czech – Członek Komisji.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
1. Zarządzenie o naborze - PDF
2. Zarządzenie o naborze - DOC

Paweł Miś
-/--
Wójt Gminy Liszki