Urząd Stanu Cywilnego

Siedziba: Urząd Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 2, parter pok. 2

Godziny otwarcia:

poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30
piątek 7.30-14.30

Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek 8.00 – 16.45
od wtorku do czwartku 7.30 – 15.15
piątek 7.30-14.15

Kontakt:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Strojny tel. bezpośredni 12/257 65 37
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Krupa tel. bezpośredni 12/257 65 66

Zakres działania
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
W zakresie rejestracji stanu cywilnego:
1) przyjmowanie w formie uroczystej, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;
2) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie danych i sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego;
3) migracje aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych;
4) aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
5) przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego, jak i małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilno – prawnymi;
6) odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
7) transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
8) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
9) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imienia i nazwiska;
10) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa;
11) przyjmowanie oświadczeń od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
12) przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia lub imion;
13) przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;
14) przyjmowanie oświadczeń o nazwisku, jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa, oraz nazwisku ich dzieci;
15) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
16) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
17) wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa;
18) wydawanie zaświadczeń o braku aktu w księgach stanu cywilnego i braku księgi stanu cywilnego;
19) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
20) wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie aktów stanu cywilnego, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, protokołów, oświadczeń oraz innych dokumentów oraz zamieszczanie przypisków;
21) wydawanie z ksiąg stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego;
22) prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
23) przyjmowanie zgłoszeń i organizacja uroczystości z okazji jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego oraz 100 – lecia urodzin;
24) dokonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz umów międzynarodowych.