zamknij
Małopolska › Powiat Krakowski
Rozmiar: A- A+
Wersja dla słabowidzących
Wersja dla dobrzewidzących
Liszki.pl Aktualności

Aktualności

piątek, 27 maja 2016

Informacje

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

W dniu 30 maja 2016 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-14.00 wystąpią spadki ciśnienia wody oraz przerwa w dostawie wody dla miejscowości Mników, Cholerzyn.

czytaj więcej

środa, 25 maja 2016 Oświata

Uczniowie z Rącznej w Kołobrzegu

W dniach od 8.05 do 14.05. 2016 r. uczniowie z klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Rącznej byli na Zielonej Szkole w Kołobrzegu.  Pogoda nam dopisała, więc mogliśmy w pełni zrealizować nasz program. 
czytaj więcej

wtorek, 24 maja 2016 Informacje

Dofinansowanie wybudowanej hali w Liszkach

Samorząd Małopolski rozdysponował oszczędności powstałe po zrealizowanych i rozliczonych inwestycjach w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w związku z tym ogłoszono nabór wniosków o refundację dużych inwestycji realizowanych od 2007 roku

czytaj więcej

wtorek, 24 maja 2016 Główna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Liszki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Liszki w roku 2016 z zakresu: 

I. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
II.Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

czytaj więcej

wtorek, 24 maja 2016 Oświata

Uczniowie z Piekar nad morzem

W dniach 16 – 20 maja 2016r. uczniowie klasy IV, V i VI łącznie 36 dzieci z Piekar odpoczywało w pięknym Mikoszewie na Mierzei Wiślanej.
czytaj więcej
Plan
zagospodarowania

27

maja

Dziś są imieniny:
Amandy, JanaJuliana

20°C

9km/h

1018hPa

Kalendarium

Pytanie
do Wójta

Zapytaj

Kategorie spraw urzędowych

Urząd
stanu cywilnego
Inwestycje i Infrastruktura Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Ewidencja
ludności

Urząd Stanu Cywilnego w Liszkach

32-060 Liszki 230, pok. nr7
tel/fax 012/ 256-02-42

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 8:00 - 17:00
 • Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
 • Piątek 7:30 - 14:30

Kierownik referatu Paweł Lipowczan budynek nr 230, pok. nr 7

z-ca kierownika Joanna Krupa budynek nr 230, pok. nr 2

DRUKI DO POBRANIA

Podanie o odpis aktu

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
budynek 230, pok. nr 4, 14
tel. 12/280-62-34 wew. 34, 43, tel. bezpośredni do referatu: 12 280-62-44

Referat Inwestycji i infrastruktury realizuje zadania z zakresu projektowania i wykonywania inwestycji, modernizacji i remontów gminnych: obiektów budowlanych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, dróg i mostów. Wydaje warunki na przyłącz do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, uzgadnia i wydaje zgody na wjazdy na drogi gminne. Uzgadnia przejscia z sieciami: wod-kan, gazowymi, teletechnicznymi, elektrycznymi przez działki gminne.Obsługuje zadania związane z transportem publicznym.

Ewidencja ludności: 

Inspektor: Anna Drzewniak 

Zameldowania, wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców 

Wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych

 

Inspektor: Teresa Bożek 

Przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych 

Wydawanie zaświadczeń dotyczących dowodów osobistych 

 

Rolnictwo i ochrona
środowiska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Planowanie przestrzenne Ewidencja działalności gosporadczej

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska


32-060 Liszki 230
tel 012/ 280-62-34 wew. 45 i 46 
budynek główny Urzędu Gminy Liszki pokój nr 16 i 17


Kierownik referatu  - inż. Małgorzata Soja


Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania Urzędu Gminy Liszki z zakresu:
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, bezdomnych zwierząt, dzierżawy i najmu lokali komunalnych, utrzymania porządku i czystości, zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu, ochrony przed powodzią, zmian stanu wody, nadzoru nad lasami gminnymi, gospodarki łowieckiej, zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, nadzoru nad pracą ukaranych i skazanych, wydawanie opinii geologicznych.

Godziny pracy:


Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Gospodarowanie odpadami                                   Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 
              Kliknij!                                                                                Kliknij!
                                                                                     

Program "Rodzina 500 plus" w Gminie Liszki

GOPS Liszki

32-060 Liszki 230

Kierownik  tel. 012 280-05-95 

Pracownicy Socjalni  tel. / fax     012  280-05-96

Godziny pracy: Pon.- Pt.   7.30-15.30

w Poniedziałki  Dyżury w Ramach Punktu Konsultacyjnego Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie:
15.30-18.00

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny: Budynek Szkoły Podstawowej (obok Remizy OSP)  tel. 503 146 262
tel. (12) 256 10 63

Godziny obsługiwania  klientów  w  Zespole ds.Świdczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:
Pon.  :                     8.00-16.30
Wt., Śr., Pt.  :           8.00-14.00

Czw.  :                    8.00-12.00

POMOC SPOŁECZNA

            Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach udziela pomocy w formie:

PIENIĘŻNEJ:

- zasiłków stałych

- zasiłków celowych (w tym specjalnych)

- zasiłków okresowych

- i innych przewidzianych ustawą

NIEPIENIĘŻNEJ:

- praca socjalna

- składki na ubezpiecznie zdrowotne

- sprawienie pogrzebu

- interwencja kryzysowa oraz poradnictwo

- dożywianie dzieci w szkołach

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

- pobyt w domu pomocy społecznej

- asystent rodziny

- i innych przewidzianych ustawą

Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY:

Podstawowym obowiązującym kryterium do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej jest spełnienie przesłanki art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 204 r. (tekst jednolity Dz. U z 2015r., poz. 163 ze zmianami). Powołany artykuł mówi o kryteriach dochodowych, które wynoszą odpowiednio:

od 01.10.2015r.

- na osobę samotnie gospodarującą -  634 zł

- na osobę gospodarującą w rodzinie - 514 zł

- kryterium na osobę w rodzinie w wys. 150% do uzyskania świadczenia niepieniężnego w postaci dożywiania dziecka w szkole - 771 zł

- dochód z gospodarstwa rolnego o pow. powyżej 1 h przeliczeniowych - 288 zł

                                                                                                             KARTA DUŻEJ RODZINY

Rodzice, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu.

Karta przewiduje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze mają  możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wykaz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Składając wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy okazać oryginały dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

dowód osobisty lub paszport (obojga rodziców);

 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dziecka w wieku powyżej 18 roku życia - dowód osobisty lub paszport;
 • w przypadku dzieci do 18 roku życia orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy dołączyć:

 • oświadczenie rodziców że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • oświadczenie dziecka powyżej 18 roku życia o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Druki Wnisoku oraz Oświadczeń  dostępne są  w siedzibie  Ośrodka Bud 94 pok.nr 2

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje inne zadania z upoważanienia Wójta gminy:

- świadczenia rodzinne

- fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Pliki do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego ("Rodzina 500+")  załacznik1, załacznik2, załacznik3&4, oświadczenie

Planowanie przestrzenne

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
Kierownik referatu: Michał Korbiel
budynek 94, pok. nr 4
tel. 12/280-62-42
 
Sprawy:
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- zmiana i przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium
- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania i studium
- opiniowanie wstępnych projektów podziałów działek w zakresie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy

Gminny Portal Mapowy: http://www.portal.gison.pl/liszki/

Geodezja Podatki
i opłaty
Zgłoś problem w gminie Inne

Geodezja

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
budynek 94, pok. nr 3
tel. 12/280-62-34 wew. 57
 
Sprawy:
- podziały nieruchomości (działek)
- rozgraniczenia nieruchomości
- akty własności ziemi
- numeracja porządkowa budynków
- sprzedaż działek gminnych
- służebności gruntowe

Referat Finansowy
Kierownik referatu: Józefa Urban
budynek nr 230, pok. 12
tel. (12) 280-62-34, 280-62-43

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
8,00 zł/mieszkaniec/miesiąc- selektywna zbiórka odpadów
15,00 zł/mieszkaniec/miesiąc- nieselektywna zbiórka odpadów
40,00 zł/rok/dom letniskowy- selektywna zbiórka odpadów
60,00 zł/rok/dom letniskowy- nieselektywna zbiórka odpadów

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Termin składania deklaracji

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Wójtowi Gminy Liszki o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby mieszkańców danej nieruchomości, zmiana stawki opłaty lub przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację (deklarację zmieniającą) Wójtowi Gminy Liszki, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest wpłacić obliczoną w deklaracji opłatę, bez wezwania w kasie UG Liszki lub na właściwy rachunek Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku opłaty.

Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku uiszcza się w terminie do 30 września każdego roku.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016

1.    Do 30 marca
2.    Do 30 czerwca
3.    Do 30 września
4.    Do 30 grudnia

Wpłat można dokonywać:
na konto UG Liszki : 77 8591 0007 0210 0000 0068 0003
lub za pośrednictwem  poczty:  z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane  są odpady i wskazaniem okresu  za jaki uiszczana jest wpłata.

 bądź w kasie tutejszego Urzędu Gminy Liszki w godzinach:
 8:30 - 15:45  -  poniedziałek
 8:00 – 14:00  - od wtorku do czwartku
 8:00 - 13:00 - piątek

Podmiot opłaty
Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

UWAGA: Zmiana właściciela wiąże się z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez aktualnego i poprzedniego właściciela - w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany

DRUKI DO POBRANIA:

deklaracja-na-podatek-rolny.pdf

deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf

podatki-i-oplaty/deklaracja-w-sprawie-podatku-lesnego.pdf

informacja-o-gruntach-dla-osob-fizycznych.pdf

informacja-o-lasach-do-podatku-lesnego-od-osob-fizycznych.pdf

dt-1a-05.05.pdf

wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego.pdf

deklaracja-na-podatek2015.doc

informacja-o-nieruchom-dla-os.-fiz.-2015.doc

dt-1-deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych2016.pdf

Przykładowy tytuł

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli,
w godzinach pracy tj.
poniedziałek 8.00 – 17.00,
wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, 

Test trzeciego nagłowka

Donec ornare ipsum condimentum eros fringilla sodales. Duis quis sodales mauris, vel sollicitudin eros. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent blandit sodales ante eu luctus. Proin ac blandit purus. Quisque id velit nisi. Cras scelerisque nibh sit amet felis malesuada sagittis.

Z tego słynie
Gmina Liszki
Perfekcyjnie
wypiekany
chleb
Kukiełka
Jedyna
i niepowtarzalna
kiełbasa
Lisiecka

Urząd Gminy Liszki

Liszki 230, 32-060 Liszki

Pokaż na mapie

Godziny pracy urzędu

poniedziałek 8:00 - 17:00

od wtorku do czwartku 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 14:30

Telefon

(12) 280-62-34

(12) 280-62-41

E-mail

ug@liszki.pl